Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa miału węglowego na sezon grzewczy 2020/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO

o wartości zamówienia przekraczającej 30.000 Euro

w trybie

NA PODSTAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - wybór najkorzystniejszej oferty
Kategoria zamówienia - zakup miału węglowego na sezon grzewczy 2020/21.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miał węglowy klasa M II A typ 31.2 lub 32.1 w ilości: 25.000 ton z transportem
o parametrach 22-18-0,54 zgodnych z PN-82/G-97002
Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamówienia o 2.000 ton.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:
 • Ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)
 • Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-013 obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę cenową zawierającą parametry jakościowe miału węglowego wraz z terminem płatności prosimy złożyć (w jednym egzemplarzu) w siedzibie Zamawiającego (sekretariat MPEC) lub przesłać na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8, w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 . Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOSTAWY
 1. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje okres: wrzesień 2020 - kwiecień 2021r.
 2. Dostawy miału węglowego realizowana będzie zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik do umowy.
 3. Dopuszcza się wcześniejsze zgromadzenie całego wolumenu dostaw miału z zachowaniem terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania faktury. Preferowane będą dłuższe terminy płatności

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 80%
 2. Termin płatności - 20%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 10.00 Wiesław Pałka – tel. 16 670 24 20 wew. 37, tel. mob. 519 147 076 e-mail: 

 

Przemyśl, dnia 17.03.2020r.

 

Załącznik nr 1

Harmonogram dostaw miału węglowego w sezonie grzewczym 2020/2021

Lp.

Ilość ton

Termin dostawy

UWAGI

1.

3 000,00

Wrzesień 2020

 

2.

2 000,00

Październik 2020

 

3.

3 000,00

Listopad 2020

 

4.

5 000,00

Grudzień 2020

 

5.

6 000,00

Styczeń 2021

 

6.

4 000,00

Luty 2021

 

7.

2 000,00

Marzec 2021

 

 

Razem: 25 000,00

 

 

 

PDFProtokół z rozstrzygnięcia przetargu na dostawę węgla na sezon grzewczy 2020/2021 (2,27MB)