Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa paliw płynnych ON i PB 95

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - zakup paliw płynnych silnikowych – sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Paliwa płynne ON i PB 95 w orientacyjnych ilościach:

 1. Olej napędowy ON „standardowy” - 15.000 litrów
 2. Benzyna bezołowiowa PB 95 - 6.000 Litrów

Wskazana powyżej wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego

Olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa powinny spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z:

 • PN-EN 590:2013-12 dla ON;
 • PN-EN 228:2013-04 – paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa;
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 247)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy złożyć (w jednym egzemplarzu) w siedzibie Zamawiającego (sekretariat MPEC) lub przesłać na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8, w terminie do dnia 19 marca 2020r. do godz. 7.30 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „oferta – postępowanie Nr 1/P/2020. Nie otwierać przed 19 marca 2020r.” Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2020r. o godz. 7.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje okres od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.03.2021r.

Dostawa paliwa – tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta odbywać się będzie w częściach, sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 10.00 Wiesław Pałka – tel. 16 670 24 20 wew. 37, tel. mob. 519 147 076 e-mail: 

 

Przemyśl, dnia 28.02.2020r.


W załączeniu zamieszczamy skan ogłoszenia, formularz ofertowy oraz propozycję umowy w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup paliw płynnych (666,73KB)

PDFFormularz ofertowy (285,96KB)

PDFPropozycja umowy na zakup paliw płynnych (423,94KB)

PDFProtokół z otwarcia ofert (922,36KB)