Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MPEC Przemyśl Sp. z o.o.  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1429).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udostępnienia informacji publicznej (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje alternatywne formy i sposoby w jakich informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

MPEC Przemyśl Sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Spółki;
  • przesłać na numer fax: 16 670-53-84;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ;

 

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku MPEC Przemyśl Sp.z o.o., w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Zarządu Spółki. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni.


PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o. (214,53KB)