Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych - osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej oraz odbiorcy ciepła

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 16 670-41-53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych co będzie skutkowało odmową realizacji procedury przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub rozwiązaniem zawartej umowy,
  6. przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  7. przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO),
  8. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie może skutkować odmową zawarcia umowy i realizacji usługi.