Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja
o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej

wg stanu na 31.12.2018r.

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. przekazuje informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. eksploatowało w roku 2018 dwie odrębne sieci ciepłownicze, zasilane z dwóch różnych źródeł ciepła:
Sieć S1 – zasilaną z ciepłowni Zasanie
Sieć S2 – zasilaną ze źródła ciepła zlokalizowanego na terenie spółki Fibris przy ul. Ofiar Katynia i eksploatowanego przez tę spółkę.

Sieć ciepłownicza S1
Sieć ciepłownicza S1 to sieć wysokoparametrowa, dwuprzewodowa, o DN 15 - 500, pracująca w systemie rozgałęźnym, z czterema pierścieniami przewidzianymi do pracy w systemie awaryjnym, zasilająca indywidualne i grupowe węzły cieplne c.o. i c.w.u. Zlokalizowana jest ona w całości na terenie miasta Przemyśl i zasila obiekty zarówno w lewobrzeżnej, jak i w prawobrzeżnej części Przemyśla. Nośnikiem ciepła w sieci S1 jest gorąca woda chemicznie uzdatniona o temperaturze (tz/tp), 130/73,5oC w sezonie zimowym i 70/38oC w sezonie letnim.
Regulacja tz i tp odbywa się zgodnie z tabelą regulacyjną.
Sieć S1 pracuje w systemie całorocznym, z przerwą remontową wynoszącą maks. 7 dni w okresie czerwiec/lipiec.

Szczegółowe dane techniczne i parametry pracy sieci ciepłowniczej S1 wg stanu na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela.
 

Długość sieci ciepłowniczej [km] 42,75
w tym:  
   sieci preizolowane [km] 26,20 (61%)
   sieci kanałowe [km] 15,05 (35%)
   sieci napowietrzne [km] 1,50 (4%)
   
Długość przyłączy ciepłowniczych niskoparametrowych [km] 6,80
Pojemność zładu [m3] 2.535
Ciśnienie statyczne [mH2O] 82
Ciśnienie dyspozycyjne - zima/lato [mH2O] 70/35
Obliczeniowe natężenie przepływu - zima [m3/h] 1173
Obliczeniowe natężenie przepływu - lato [m3/h] 256
Zakres średnic rurociągów ciepłowniczych DN 15 - DN 500
Wysokość technologicznych strat ciepła na przesyle w roku 2018 [tys. GJ / %] 62,6 / 9,5
Ilość uzupełnionej wody w sieci ciepłowniczej w roku 2018 [tys. m3] 4,2


Sieć ciepłownicza S1 jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do eksploatacji, co potwierdziły przeprowadzana na bieżąco kontrola stanu technicznego.


Sieć ciepłownicza S2
Sieć ciepłownicza S2 to sieć niskoparametrowa, dwuprzewodowa, pracująca w systemie rozgałęźnym, zasilająca instalacje odbiorcze w budynkach osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.
Łączna długość sieci S2 wynosi 0,707 km, zład 6,9 mzaś zakres jej średnic od DN 50 do DN 120.
Regulacja tz i tp prowadzona jest przez dostawcę ciepła do sieci - spółkę Fibris S.A. i odbywa się zgodnie z tabelą regulacyjną.

Sieć S2 pracuje tylko w sezonie grzewczym.
Wysokość technologicznych strat ciepła na przesyle siecią S2 w roku 2018 wyniosły 524 GJ, co stanowiło 6,6%.

Sieć S2 podlega bieżącej kontroli technicznej. Jej stan techniczny oceniamy jako dostateczny.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sieci ciepłowniczej, średnic oraz możliwości przyłączenia obiektu do m.s.c. można uzyskać w Dziale Rozwoju i Inwestycji pod nr tel. 16 670-74-02 wew. 246-249.

Schemat sieci ciepłowniczej S1 oraz tabele regulacyjne 130/80 i 90/70 przedstawiono w załącznikach.


PDFSchemat sieci ciepłowniczej S1 na terenie Przemyśla wg stanu na dzień 31.12.2018r. (441,84KB)

PDFTabela regulacyjna temperatury wody sieciowej 90/70 (85,34KB)

PDFTabela regulacyjna temperatury wody sieciowej 130/80 (74,79KB)