Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 1 października 2020r.

 

CZĘŚĆ 1
Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.


I. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

 1. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 2. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 3. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
 4. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 5. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 6. obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 7. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
 8. zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
 9. warunki obliczeniowe:
  1. obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  2. normatywną temperaturę ciepłej wody;
 10. odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub odbiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 11. przedsiębiorstwo energetyczne - FIBRIS S.A. z siedzibą w Przemyślu, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła;

 

CZĘŚĆ 2
Zakres działalności gospodarczej związanej zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w wyniku której jako uboczny efekt działalności powstaje ciepło mogące być dostarczane i odbierane przez Odbiorcę


CZĘŚĆ 3
Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy taryfowe

Potrzeby cieplne odbiorców ciepła obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca. Temperatura wody gorącej jest zależna od warunków atmosferycznych i dla warunków obliczeniowych wynosi 90 / 70°C w sieciach zasilanych z Ciepłowni Zakładowej.
 

Symbol grupy taryfowej Opis (charakterystyka)
P-I Odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest siecią nr 1 będącą własnością FIBRIS S.A. z kotłowni FIBRIS S.A. w Przemyślu za pomocą wody o parametrach 90o/70oC

 


CZĘŚĆ 4
Rodzaje oraz wysokość cen stawek opłat

4.1. W niniejszej tabeli przedstawiono ceny i stawki opłat netto i brutto. Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

4.1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/m-c] [zł/MW/rok]
Rata miesięczna netto Rata miesięczna brutto Opłata roczna netto Opłata roczna brutto
5.548,09 6.824,15 66.577,08 81.889,814.1.2 Cena ciepła
 

[zł/GJ]
Cena netto
[zł/GJ]
Cena brutto
66,71 82,054.1.3. Cena nośnika ciepła
 

[zł/m3]
Cena netto
[zł/m3]
Cena brutto
10,03 12,344.2.1 Stawki opłat za usługi przesyłowe
 

Struktura opłat Stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała zmienna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
netto 5.730,36 477,53 1,76
brutto 7.048,32 587,36 2,16


CZĘŚĆ 5
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat


Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmian, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.

Tabela opłat obowiązuje od dnia 01.10.2020r.

Przemyśl, dnia 01.10.2020r.


W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 01.10.2020r.

PDFTabela opłat za ciepło spółki FIBRIS S.A. obowiązująca od 01.10.2020 do 12.07.2021 (685,18KB)