Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TARYFA DLA CIEPŁA

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8

obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 października 20201. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE.

 1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późniejszymi zmianami);
 2. rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92);
 3. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017r. Nr 194, poz. 1988);
 4. przedsiębiorstwo ciepłownicze - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem;
 5. przedsiębiorstwo energetyczne "FIBRIS S.A." w Przemyślu - obce źródło ciepła, w którym przedsiębiorstwo ciepłownicze dokonuje zakupu ciepła dla odbiorców ciepła z tego źródła ;
 6. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 7. ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;
 8. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 9. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 10. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
 11. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 12. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 13. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 14. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 15. układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
 16. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 17. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 18. taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 19. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.


2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 1. wytwarzania ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr WCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.)
 2. przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.)

Ponadto przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi niekoncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem zakupionym w przedsiębiorstwie energetycznym „FIBRIS S.A.” w Przemyślu.

3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.
 

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
O-p Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Zasanie.
I-w Odbiorcy zasilani w ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych (obsługujących jeden budynek lub budowlę) eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
G-w Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będące własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
G-z Odbiorcy zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
O-n Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego źródła ciepła przedsiębiorstwa energetycznego „FIBRIS S.A.” w Przemyślu.4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.


W niniejszej taryfie ustalono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła oraz nośnika ciepła.
 

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka miary

Grupa taryfowa

Netto

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

O-p, I-w
G-w, G-z

94.326,05

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

7.860,50

2

Cena ciepła

zł/GJ

32,29

3

Ceny nośnika ciepła

3.1

nośnik ciepła - gorący

zł/m3

O-p, I-w
G-w, G-z

19,812. Stawki opłat za usługi przesyłowe.
 

Lp.

Rodzaj stawki opłaty

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-p

31.763,40

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

2.646,95

1.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,22

2.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

I-w

46.966,73

2.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.913,89

2.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,33

3.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-w

47.168,91

3.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.930,74

3.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,61

4.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-z

52.739,56

4.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

4.394,96

4.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

21,84

5.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-n

31.084,33

5.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

2.590,36

5.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,413. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
 

Średnica przyłącza [w mm]
Przyłączenie do sieci [w PLN/mb]

DN 25

300,00

DN 40

335,43

DN 50

399,28

DN 65

410,83

DN 80

448,725. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
  stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.

 3. W rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej O-n poza stawkami opłat za usługi przesyłowe przedsiębiorstwa ciepłowniczego, stosowane będą ceny i stawki opłat ustalone w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego "FIBRIS" S.A. w Przemyślu, w zakresie:
  • ceny ciepła (w zł/GJ),
  • ceny za zamówioną moc cieplną (w zł/MW),
  • ceny nośnika ciepła dostarczanego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków (w zł/m3),
  • stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
  • stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ).


7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT 

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło.
 2. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła w sposób przejrzysty i zrozumiały poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.

W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 01.11.2019r. wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą taryfę.

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.11.2019 - 31.10.2020 (przedł. do 28.02.2021) (2,34MB)