Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.777
B Koszty działalności operacyjnej 28.880
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 1.103
D Pozostałe przychody operacyjne 3.624
E Pozostałe koszty operacyjne 640
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1.881
G Przychody finansowe 46
H Koszty finansowe 953
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 974
J Podatek dochodowy 348
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 626