Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 28.631
B Koszty działalności operacyjnej 28.245
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 386
D Pozostałe przychody operacyjne 2.203
E Pozostałe koszty operacyjne 609
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1.980
G Przychody finansowe 64
H Koszty finansowe 662
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1.382
J Podatek dochodowy 380
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 1.002