Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2014 - 31.12.2014r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 26.611
B Koszty działalności operacyjnej 26.442
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 169
D Pozostałe przychody operacyjne 1.617
E Pozostałe koszty operacyjne 380
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1.406
G Przychody finansowe 34
H Koszty finansowe 555
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 885
J Podatek dochodowy 309
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 576