Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2015 - 31.12.2015r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 26.608
B Koszty działalności operacyjnej 25.509
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1.099
D Pozostałe przychody operacyjne 1.513
E Pozostałe koszty operacyjne 100
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 2.512
G Przychody finansowe 13
H Koszty finansowe 342
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 2.183
J Podatek dochodowy 463
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 1.720