Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.592
B Koszty działalności operacyjnej 25.910
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1.682
D Pozostałe przychody operacyjne 1.489
E Pozostałe koszty operacyjne 55
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3.116
G Przychody finansowe 4
H Koszty finansowe 246
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 2.874
J Podatek dochodowy 527
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 2.347