Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2018 - 31.12.2018r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 26.835
B Koszty działalności operacyjnej 28.955
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 2.120
D Pozostałe przychody operacyjne 1.178
E Pozostałe koszty operacyjne 34
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -976
G Przychody finansowe 5
H Koszty finansowe 234
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1.205
J Podatek dochodowy -214
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto -991