Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.791
B Koszty działalności operacyjnej 27.828
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 37
D Pozostałe przychody operacyjne 1.042
E Pozostałe koszty operacyjne 45
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 960
G Przychody finansowe 10
H Koszty finansowe 266
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 704
J Podatek dochodowy 153
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 551