Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 34.973
1. Wartości niematerialne i prawne 4
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 33.225
  a) środki trwałe 32.552
  b) środki trwałe w budowie 674
3. Inwestycje długoterminowe 289
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.455
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.196
II Aktywa obrotowe 11.723
1. Zapasy 5.750
2. Należności krótkoterminowe 5.593
3. Inwestycje krótkoterminowe 216
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164
Ogółem aktywa 46.696
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 22.995
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.701
1. Rezerwy na zobowiązania 6.231
2. Zobowiązania długoterminowe 924
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14.908
4. Rozliczenia międzyokresowe 1.638
Ogółem pasywa 46.696