Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 34.935
1. Wartości niematerialne i prawne 54
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 33.693
  a) środki trwałe 33.415
  b) środki trwałe w budowie 278
3. Inwestycje długoterminowe 289
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 899
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 549
II Aktywa obrotowe 7.424
1. Zapasy 1.986
2. Należności krótkoterminowe 5.009
3. Inwestycje krótkoterminowe 65
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 364
Ogółem aktywa 42.359
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 23.619
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.740
1. Rezerwy na zobowiązania 2.734
2. Zobowiązania długoterminowe 1.745
3. Zobowiązania krótkoterminowe 11.903
4. Rozliczenia międzyokresowe 2.358
Ogółem pasywa 42.359