Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 35.080,7
1. Wartości niematerialne i prawne 180,0
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 33.693,4
  a) środki trwałe 33.063,4
  b) środki trwałe w budowie 630,0
3. Inwestycje długoterminowe 288,6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 918,7
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562,0
II Aktywa obrotowe 10.107,9
1. Zapasy 4.729,5
2. Należności krótkoterminowe 4.960,9
3. Inwestycje krótkoterminowe 211,6
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205,9
Ogółem aktywa 45.188,6
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 24.037,7
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21.150,9
1. Rezerwy na zobowiązania 2.951,6
2. Zobowiązania długoterminowe 829,5
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15.397,9
4. Rozliczenia międzyokresowe 1.971,9
Ogółem pasywa 45.188,6