Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Zarządu Spółki

Regulamin Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Uchwałą nr 1/2010 z dnia 8 stycznia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o przepisy Umowy Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz niniejszego regulaminu.
 

§ 2

Regulamin Zarządu ustala:
- szczegółowy podział obowiązków między członków zarządu,
- sprawy wymagające uchwał zarządu,
- tryb działania oraz sposób podejmowania uchwał.

II. Podział obowiązków miedzy członkami zarządu.
 

§ 3

Zarząd składa się z prezesa i v - ce prezesa ds. produkcji i sprzedaży.
 

§ 4

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z wyjątkiem spraw dotyczących stosunku pracy, do których uprawniony jest prezes zarządu.
 

§ 5

W stosunkach wewnętrznych spółki każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, zgodnie z podziałem obowiązków.
 

§ 6

Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
 

§ 7

Prezes zarządu sprawuje ogólny nadzór nad prowadzeniem wszystkich spraw spółki.

1. Bezpośrednio nadzoruje:
- sprawy inwestycyjne i rozwoju przedsiębiorstwa,
- sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz obronę cywilną,
- obsługę prawną,
- sprawy dotyczące zarządzania systemami jakości.
2. Pośrednio, przy pomocy głównego księgowego - prokurenta, nadzoruje:
- sprawy kadrowe i dyscyplinarne,
- sprawy organizacyjne,
- księgowość,
- sprawy dotyczące planowania i kontroli kosztów,
ponadto:
3. ustala warunki wynagradzania dla Głównego Księgowego.
 

§ 8

V - ce prezes do spraw produkcji i sprzedaży:
- nadzoruje i kontroluje działania podległych komórek w zakresie:
1) eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
2) produkcji i przesyłu energii cieplnej,
3) przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
4) obsługi odbiorców energii cieplnej, w tym zawieranie umów i rozliczeń z klientami,
5) racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
6) remontów,
7) inwestycji prowadzonych przez spółkę,
8) spraw związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa.
 

§ 9

W razie nieobecności prezesa zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i sprzedaży.

III. Sprawy wymagające uchwał zarządu.
 

§ 10

Uchwał zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki. a w szczególności:
1) przedstawianie zgromadzeniu wspólników i radzie nadzorczej wniosków w sprawach, które według umowy spółki są zastrzeżone do ich decyzji:
- podziału zysku i sposobu pokrycia strat,
- zbycia lub nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości,
- zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- tworzenia funduszy celowych.
- rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 700.000 (siedemset tysięcy) złotych,
2) inwestycje,
3) zbycie lub nabycie środków trwałych,
4) najem lokali,
5) zatwierdzenie zasad wynagradzania, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
6) zatwierdzenie planów techniczno - ekonomicznych,
7) zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych spółki,
8) zatwierdzenie zmian struktury organizacyjnej /schematu/ spółki,
9) podejmowanie decyzji o umorzeniu należności i spisywaniu w koszty.
 

§ 11

1. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki wymagają uchwały zarządu, jeżeli dotyczą:
1) zawarcia umowy, której wartość mieści się w granicach kwot 200.000 zł.- /dwieście tysięcy zł.-/ a 700.000 zł.- /siedemset tysięcy/,
2) zawarcia umowy długoterminowej.

2. Podpunkt 1) i 2) nie dotyczy umów sprzedaży ciepła.

IV. Posiedzenia zarządu.
 

§ 12

Posiedzenia zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 

§ 13

Prezes powiadamia członka zarządu o terminie posiedzenia i przedmiocie obrad nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie.
 

§ 14

W sprawach pilnych posiedzenia mogą być zwoływane niezwłocznie. W takim przypadku prezes powiadamia członka zarządu o przedmiocie obrad bezpośrednio przed ich rozpoczęciem.
 

§ 15

Obradom zarządu przewodniczy prezes zarządu.
 

§ 16

1. Posiedzenia zarządu są protokołowane przez członka zarządu lub osobę upoważnioną przez prezesa zarządu.
2. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

V. Podejmowanie uchwał.
 

§ 17

Przy podejmowaniu uchwał głosowanie jest jawne.
 

§ 18

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.
 

§ 19

Dla ważności uchwały wymagane jest podpisanie jej przez członków zarządu.
 

§ 20

Każdy z członków zarządu obowiązany jest wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu sprawy, jeżeli sprawa będąca przedmiotem obrad dotyczy jego interesów lub osób mu bliskich.
 

§ 22

Teksty uchwał przechowywane są w aktach spółki wraz z protokołami posiedzeń zarządu.


W załączeniu zamieszczamy skan oryginalnego dokumentu - Regulaminu Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

PDFRegulamin Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (1,05MB)