Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

przyjęty przez Radę Nadzorczą MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
Uchwałą nr 10/2010 z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie opracowania
Regulaminu Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne
 

§ 1

Regulamin Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. określa szczegółowo tryb powołania i odwołania rady nadzorczej, zakres jej kompetencji oraz tryb działania.
 

§ 2

Rada Nadzorcza MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. zwana w dalszej części regulaminu radą. jest statutowym organem nadzorczym spółki działającym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki oraz niniejszego regulaminu.

II. Skład i sposób powołania i odwołania rady, podejmowanie uchwał.
 

§ 3

1. Rada składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
2. Kadencja członków rady trwa trzy lata.
3. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, legitymujących się uprawnieniami przewidzianymi w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej rady nadzorczej zwołuje prezes zarządu, w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały o powołaniu członków rady.
5. Pracownicy Spółki mają prawo do wskazania do 2 (dwóch) kandydatów do rady nadzorczej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani przez zgromadzenie wspólników w każdym czasie.
7. Szczegółowy tryb wskazywania przez pracowników Spółki kandydatów do rady nadzorczej, określa regulamin opracowany przez radę nadzorczą, a zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników.
 

§ 4

1. Przewodniczącego rady nadzorczej wskazuje zgromadzenie wspólników.
2. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków rady, zgromadzenia wspólników lub zarządu.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego rady nadzorczej.
5. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem członka rady nadzorczej lub na odległość za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych.

III. Kompetencje i zakres działalności rady nadzorczej.
 

§ 5

Do kompetencji rady nadzorczej należy:
1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
2) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
4) składanie zgromadzeniu wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt. 2 i 3.
5) stawianie wniosków do zgromadzenia wspólników o udzielenie członkom zarządu absolutorium,
6) powoływanie i odwoływanie członków zarządu , ustalenie liczebności zarządu oraz zawieszenie członków zarządu,
7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,
8) opiniowanie dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady zgromadzenia wspólników,
9) opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych i finansowych,
10) opiniowanie propozycji zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowanie z wnioskiem w powyższych sprawach do zgromadzenia wspólników,
11) opracowanie szczegółowego regulaminu określającego tryb działania rady nadzorczej,
12) wyrażanie zgody w formie uchwały na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Spółką do świadczenia o wartości przewyższającej 700.000,00 (siedemset tysięcy) złotych,
13) opiniowanie projektu regulaminu zarządu oraz występowanie z wnioskami w powyższej sprawie do zgromadzenia wspólników,
14) opiniowanie regulaminu spółki przedstawionego przez zarząd,
15) rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw zleconych przez zgromadzenie wspólników lub wnioskowanych przez zarząd,
16) nadzór nad realizacją uchwal zgromadzenia wspólników.
 

§ 6

1. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
2. Członek rady nadzorczej wykonujący samodzielnie prawo nadzoru obowiązany jest poinformować o tym radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.
 

§ 7

1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje rada nadzorcza łub pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników.
2. Rada nadzorcza może delegować członka rady do wykonywania czynności, o których mowa w ust.l.
3. Inne niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków zarządu wykonuje delegowany przez radę nadzorczą członek rady lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.
 

§ 8

1. Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im, a w razie jego nieobecności funkcją tą sprawuje zastępca.
2. Sekretarz rady protokołuje przebieg posiedzeń rady, prowadzi księgi uchwał oraz protokołów a także rejestry członków rady wraz z miejscem zatrudnienia i zamieszkania.
3. Sekretarz rady zawiadamia członków o terminie zwołanych posiedzeń, przygotowuje materiały na powiedzenie rady, przygotowuje projekty uchwał.
4. O każdej zmianie miejsca swojego zatrudnienia łub zamieszkania sekretarz powiadamia pozostałych członków rady.
5. Członkowie rady powiadamiają o zmianie miejsca zatrudnienia łub zamieszkania sekretarza.
6. Rada może odwołać z funkcji zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
7. Dla ważności wyboru i odwołania zastępcy przewodniczącego i sekretarza wymagana jest obecność, co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu rady.
 

§ 9

1. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz miejscem posiedzenia, porządkiem obrad powinno być dokonane na siedem dni przed planowanym terminem odbycia posiedzenia. Zawiadomienie może nastąpić również przy użyciu środków powszechnego porozumiewania się, z jednoczesną informacją o przedmiocie porządku obrad.
3. Przewodniczący rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek zarządu spółki lub przynajmniej połowy rady, posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
4. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej polowy składu rady.
5. W przypadku gdy wynik głosowania jest nierozstrzygnięty decyduje głos przewodniczącego.
6. Glosowanie jest jawne, przewodniczący rady na żądanie choćby jednego członka rady, zarządza glosowanie tajne.
 

§ 10

1. Z przebiegu posiedzenia rady sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
    a) datę posiedzenia.
    b) porządek obrad,
    c) stwierdzenie podjęcia uchwały i jej tekst.
    d) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
    e) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu rady.
3. Protokół podpisują członkowie rady, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.
4. Uchwały podpisuje przewodniczący rady a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
5. Uchwały są integralną częścią protokołu, ale są również samodzielnym dokumentem.
6. Protokoły wraz z uchwałami rady należy niezwłocznie przekazać do zgromadzenia wspólników.
 

§ 11

W posiedzeniu rady mogą brać udział członkowie zarządu Spółki oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 

§ 12

Do kompetencji rady, poza postanowieniami zastrzeżonymi w umowie spółki, należy:
1. zarządzenie wyborów w przypadku ustąpienia, śmierci lub innej ważnej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków rady wskazanych przez pracowników,
2. powołanie i odwołanie zastępcy i sekretarza,
3. wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał zgromadzenia wspólników w przypisanym terminie.
 

§ 13

1. W celu wykonania swoich obowiązków, rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
2. Rada ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę.
3. Do wykonania powyższych czynności rada może delegować poszczególnych członków rady.
4. Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania niezbędnych ekspertyz oraz badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
 

§ 14

Członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

IV. Postanowienia końcowe.
 

§ 15

1. Koszty działalności rady ponosi Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną rady zapewnia zarząd.
 

§ 16

Członkowie rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez zgromadzenie wspólników.
 

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.


 

W załączeniu zamieszczamy skan oryginalnego dokumentu - Regulaminu Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

PDFRegulamin Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (2,49MB)