Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Przedsiębiorstwa - Spółki

Regulamin Przedsiębiorstwa-Spółki

Przyjęty na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
z dnia 08.01.2015r.

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie :
 • Kodeksu Spółek Handlowych,
 • Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanego  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000127415,
 • Ustawy o gospodarce komunalnej.
 1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie:
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
 • i klimatyzacyjnych,
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe badania i analizy techniczne.
 1. Założycielem spółki jest Gmina Miejska Przemyśl.
 2. Organami spółki są :
 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki
 1. Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza działają w oparciu o własne regulaminy.
 2. Zarząd Spółki działa w oparciu o regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Rozdział II.

ZARZĄD SPÓŁKI

 1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 2 osoby :
 • Prezes Zarządu
 • Członek Zarządu – V – ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży
 1. Prezesowi Zarządu podlegają :
 • Członek Zarządu –  V – ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży
 • Główny Księgowy

      oraz działy i stanowiska samodzielne:

 • Dział Rozwoju i Inwestycji,
 • Stanowisko ds. BHP, Ppoż. i Obr. Cywilnej,
 • Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością,
 • Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej.
 1. Członkowi Zarządu – V – ce Prezesowi  ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:
 • Dział Umów i Rozliczeń
 • Wydział Ciepłownia,
 • Wydział Sieci i Węzłów.

 

Rozdział III.

OPRACOWYWANIE I WPROWADZANIE W ŻYCIE  AKTÓW PRAWNYCH.

 1. Obowiązek merytorycznego opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych, wnioskowanie korekt i aktualizacji spoczywa na właściwych kompetencyjnie komórkach organizacyjnych spółki.
 2. Opracowywane projekty poszczególne komórki organizacyjne przekazują do Działu Księgowości , po uprzednim zaparafowaniu przez kierownika komórki opracowującej projekt.
 3. Dział Księgowości  opracowuje samodzielnie tylko projekty aktów   w sprawie uregulowań organizacyjnych i czuwa nad właściwą stroną formalną projektów. Zgodnie ze swoim rozeznaniem inicjuje przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych przez kompetentne komórki organizacyjne w sprawach wymagających uregulowania, przedstawia projekty aktów do podpisu Prezesowi Zarządu, rejestruje i przekazuje zainteresowanym wg rozdzielnika.
 4. Wszystkie akty prawne wydawane w przedsiębiorstwie wymagają opinii Radcy Prawnego.

 

Rozdział IV.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy kierowanie całokształtem prac komórki zgodnie z przyjętym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania jakością oraz zakresem jej działania określonym w niniejszym regulaminie.

PREZES ZARZĄDU.

 1. Prezes Zarządu zarządza przedsiębiorstwem – spółką oraz wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Prezes podejmuje decyzje, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Zarządu.      W szczególności do zakresu działania Prezesa Zarządu należy :
 • reprezentowanie spółki na zewnątrz,
 • organizowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sposób odpowiadający ustaleniom zawartym w planach spółki,
 • stwarzanie warunków perspektywicznego rozwoju przedsiębiorstwa, na podstawie analiz i informacji opracowywanych przez odpowiednie komórki organizacyjne,
 • ustalanie kierunków doskonalenia organizacji, w tym ustalanie założeń struktury organizacyjnej spółki i wprowadzanie w życie związanej z tym dokumentacji organizacyjnej,
 • ustalanie kierunków i zasad polityki kadrowej,
 • nadzór nad zarządzaniem systemami jakości,
 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi postępu technicznego oraz wzrostowi wydajności pracy,
 • podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia spraw wojskowych i obrony cywilnej,
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w spółce,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 • zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • nadzór nad pracą służb bhp,
 • prowadzenie polityki wynagrodzeń zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wypłacania wynagrodzeń,
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów ocen pracowników oraz wyników ich pracy,
 • wpływanie na kształtowanie w przedsiębiorstwie zasad współżycia społecznego,
 • nakładanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • stosowanie nagród i wyróżnień,
 • zapewnienie prawidłowego wdrażania i przestrzegania przepisów,
 • zapewnienie prawidłowej i racjonalnej gospodarki mieniem.
 1. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży.

KOMÓRKI PODLEGŁE PREZESOWI  ZARZĄDU.

Dział Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania należy :

     1)   w zakresie badania potrzeb rynku:

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miasta w zakresie dotyczącym ciepłownictwa i ochrony środowiska,
 • analiza realizacji przyjętych aktów prawa lokalnego dotyczących ciepłownictwa,
 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w procesie  inwestycyjnym  /właściciel – projektant – urząd/,
 • badanie rynku lokalnego w zakresie: sposobu zaspokajania potrzeb cieplnych, zapotrzebowania na energię cieplną, stanu  technicznego budynków, stanu własności obiektów,
 • monitorowanie kierunków rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów położonych w zasięgu sieci ciepłowniczej,

2)    w zakresie obsługi klientów:

 • analiza wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • wydawanie klientom warunków technicznych przyłączenia nowych obiektów do m.s.c.,
 • przygotowywanie umów przyłączeniowych i nadzór nad ich realizacją,

      3)     w zakresie działalności inwestycyjnej:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • wykonywanie prac przedprojektowych dla potrzeb własnych lub innych jednostek projektowych,
 • wykonywanie dla potrzeb przedsiębiorstwa projektów węzłów cieplnych i przyłączy ciepłowniczych,
 • współpraca z jednostkami projektowymi w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej oraz realizacji zadań inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę,
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów związanych z realizacją inwestycji,
 • przygotowywanie i wystawianie dowodów przyjęcia środka trwałego /OT/,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działalności inwestycyjnej

      4)     w zakresie gospodarki majątkiem:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa w formie księgi inwentarzowej ( główny użytkownik ),
 • nadawanie numerów inwentarzowych poszczególnym składnikom majątku,
 • bieżąca aktualizacja ewidencji środków trwałych ( modernizacja, wymiana części składowych środka trwałego, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja itp.).

 

Stanowisko ds. BHP, P. Poż. I Obr. Cywilnej.

Do zakresu działania należy :

 • koordynowanie, planowanie, organizacja i nadzór przedsięwzięć dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • prowadzenie spraw obrony cywilnej, nadzór nad prowadzeniem spraw planistycznych i szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony obiektów z zabezpieczeniem sprzętu obrony cywilnej.

 

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością.

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania Jakością należy :

 • opracowanie dokumentacji systemów zarządzania jakością oraz nadzór nad jej ustanowieniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem,
 • przedstawianie Zarządowi Spółki sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemów zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z  jej doskonaleniem,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania systemami jakości,
 • zapewnienie upowszechniania w całym przedsiębiorstwie świadomości dotyczącej systemów zarządzania jakością. 

 

Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej.

Do zakresu działania Specjalisty ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej należy:

 • współtworzenie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjno – reklamowej firmy,
 • działania reklamowo – promocyjne produktu „ Ciepło Systemowe ” oraz marki firmy,
 • przygotowanie i redagowanie materiałów promocyjno – reklamowych, informacji prasowych itp.,
 • współpraca z IGCP, CS oraz innymi organizacjami i związkami branżowymi w zakresie realizacji i koordynacji wspólnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej,
 • komunikacja i współpraca z mediami i innymi podmiotami w zakresie informacji, reklamy i działań promocyjnych przedsiębiorstwa i produktu „ Ciepło Systemowe ”,
 • komunikacja z odbiorcami Ciepła Systemowego w zakresie badań marketingowych,
 • przygotowanie materiałów, redagowanie i zarządzanie stronami internetowymi przedsiębiorstwa, profilami na portalach społecznościowych, itp.

 

Pion Głównego Księgowego.

Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy koordynacja oraz nadzór nad praca podległych pracowników w zakresie

 • księgowości,
 • planowania i kontroli kosztów,
 • spraw organizacyjnych,
 • spraw kadrowych i dyscyplinarnych,
 • rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy,
 • działalności socjalno – bytowej,
 • administracji.

 

Dział Księgowości.

Podstawowe zadania Działu Księgowości to :

      1)     w zakresie księgowości::

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie  przyjmowania i kontroli dokumentów  w sposób zapewniający właściwą organizację i przebieg operacji gospodarczych , ochronę mienia, prawidłowego prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wg ustalonych w planie kont zasad,
 • należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów księgowych,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki finansowej spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi na przestrzeganiu zasad i terminów rozliczeń pieniężnych, zapewnieniu zgodności zawieranych umów z obowiązującymi przepisami, zapewnieniu terminowego ściągania należności dochodzenia roszczeń spornych oraz regulowania zobowiązań, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i płacenia podatków i innych świadczeń,
 • prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi oraz środkami funduszy specjalnych,
 • organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej spółki,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym oraz rozliczeń z tym związanych,
 • sporządzanie obowiązujących analiz i  informacji  finansowych,
 • naliczanie świadczeń pieniężnych pracownikom, przysługującym im ze stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji zarobków pracowników oraz wynagrodzeń uzyskiwanych z tytułu dodatkowego zatrudnienia dla celów podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z budżetem z tytułu podatków, opłat i składek ZUS,
 • obliczanie zgodnie z przepisami zasiłków rodzinnych, chorobowych i wychowawczych,
 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowego ustalania wysokości zasiłków i  do wniosków o emerytury i renty,
 • zarządzanie okresowych  spisów z natury składników majątkowych Spółki, ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

      2)     w zakresie planowania i kontroli kosztów::

 • koordynacja planowania w przedsiębiorstwie oraz opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych (za wyjątkiem planu inwestycyjnego, remontów i bhp),
 • sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ewidencji remontów i inwestycji w układzie plan i wykonanie wg komórek organizacyjnych (do analiz),
 • opracowywanie projektów wniosków i zaleceń zmierzających do poprawy działalności przedsiębiorstwa na podstawie analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich według właściwości Prezesowi Zarządu,
 • opracowywanie wniosków i całości dokumentacji związanej z taryfą dla ciepła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • udzielanie wskazówek w przedmiocie przygotowywania danych do kalkulacji cen i stawek opłat ciepła i innych usług własnych oraz przestrzeganie cen przyjętych do stosowania,
 • dokonywanie rocznych ocen i analiz kosztów jednostkowych wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła,

      3)     w zakresie spraw organizacyjnych::

 • przygotowywanie projektów aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowywanie na wniosek kierowników komórek organizacyjnych zakresów obowiązków pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz ich kompletowanie,
 • kompletowanie i archiwowanie akt organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • aktualizacja wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

      4)     w zakresie kadr:

 • realizowanie polityki kadrowe w spółce przy współudziale kadry kierowniczej komórek organizacyjnych,
 • kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • przeprowadzanie rekrutacji, zapewnienie prawidłowego doboru i rozmieszczenia kadr,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe,
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy i BHP w stosunku do kobiet ciężarnych, pracowników młodocianych i pracowników z przeciwwskazaniami do pracy na niektórych stanowiskach,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin,
 • prowadzenie, aktualizowanie i archiwowanie obowiązującej dokumentacji osobowej pracowników /kompletowanie teczek osobowych/,
 • przedkładanie wniosków kadrowych w związku z wynikami kontroli przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich,
 • opracowywanie założeń do  rocznych planów:
  • funduszu płac,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • urlopów,
 • organizowanie szkolenia pracowników,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy działu.

      5)     w zakresie rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy:

 • opracowywanie projektów dokumentacji związanej z zasadami wynagradzania – zakładowego układu zbiorowego pracy,
 • prowadzenie ewidencji funduszu płac z zastosowaniem zasad niezbędnych do opracowania sprawozdań GUS i rozliczania poszczególnych składników wynagrodzeń zgodnie z ZUZP,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu wynagradzania,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji do opracowania sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji do opracowania sprawozdań GUS w zakresie czasu pracy.

      6)     w zakresie działalności socjalno-bytowej:

 • opracowywanie regulaminu zakładowej działalności socjalnej,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizacją wypoczynku,
 • organizowanie, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, imprez okolicznościowych,
 • zarządzanie zakładowymi urządzeniami socjalnymi i bytowymi oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych pracownikom i ich rodzinom.

      7)     w zakresie administracji:

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • obsługa sekretariatu.

 

Pion Członka Zarządu - V-ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży.

Podstawowe zadania V –ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży

Nadzór i kontrola działania podległych komórek w zakresie :

 1. eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
 2. produkcji i przesyłu energii cieplnej,
 3. przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
 4. obsługi odbiorców energii cieplnej, w tym zawieranie umów i rozliczeń z klientami,
 5. racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
 6. remontów
 7. spraw związanych z informatyzacja przedsiębiorstwa.

Członkowi Zarządu V-ce Prezesowi ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:

 1. Dział Umów i Rozliczeń,
 2. Wydział Ciepłownia,
 3. Wydział Sieci i Węzłów

oraz pośrednio: -  Dział Wykonawstwa.

 

Dział Umów i Rozliczeń.

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z koncesjami w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 2. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących rozliczeń z odbiorcami ciepła związanych z fakturowaniem działalności koncesjonowanej przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła,
 3. informowanie odbiorców ciepła o zmianie taryfy dla ciepła,
 4. prowadzenie wszelkich spraw  dotyczących umów sprzedaży ciepła, umów najmu i użyczenia pomieszczeń węzłów cieplnych oraz  umów związanych z rozliczaniem zimnej wody,
 5. prowadzenie ewidencji pomieszczeń węzłów cieplnych będących w eksploatacji spółki,
 6. opracowywanie założeń do taryfy dla ciepła oraz do rocznych planów techniczno –ekonomicznych w zakresie produkcji ciepła,
 7. bieżące analizowanie należności za dostarczone ciepło i podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku należności przeterminowanych,
 8. sporządzanie na wniosek odbiorców analiz:

- ilościowej sprzedaży ciepła dot. obiektów odbiorcy,

- zmian opłat za ciepło w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła

        9. sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie pracy działu.
  

Wydział Ciepłownia Zasanie.

Kierownikowi Wydziału Ciepłowni Zasanie podlegają:
- dyspozytorzy mocy kierujący pracą palaczy i brygad remontowych,
- mistrzowie,
- oraz pozostali pracownicy wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy :

 1.  produkcja ciepła,
 2.  utrzymywanie urządzeń wydziały w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej,
 3.  realizacja  zleceń remontowych i inwestycyjnych,
 4.  prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką opałem i żużlem,
 5.  prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,
 6.  nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony środowiska a w szczególności ,
 • monitorowanie, raportowanie i rozliczanie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
 • pobór próbek i wykonywanie analiz fizyko-chemicznych opału, żużla, wody uzupełniającej, kotłowej i sieciowej, ścieków, roztworów chemicznych, mas jonitowych,
 • przekazywanie służbom produkcyjnym meldunków  o wynikach przeprowadzanych analiz,
 • formułowanie  wniosków w przedmiocie doboru urządzeń eksploatacyjnych z punktu widzenia ochrony środowiska,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji, sprawozdawczości, statystyki i  ewidencji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz odpadów,
 1. prowadzenie gospodarki transportowej, sprzętowej i paliwowej powierzonego sprzęt,
 2. prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką zaopatrzeniowo – materiałową dla potrzeb wydziału,
 3. planowanie i bieżąca kontrola kosztów wydziału,
 4. prowadzenie ewidencji spraw osobowych dot. kwalifikacji, badań lekarskich, uprawnień, rozliczania pracowników z wykonywanej pracy oraz dokumentacji, zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w spółce,
 5. świadczenie usług dla innych jednostek w ramach wolnych mocy produkcyjnych w zakresie analiz wody, paliw stałych, żużla.

U W A G A

Dyspozytor mocy Ciepłowni po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników znajdujących się na obiekcie Ciepłowni Zasanie i za majątek Wydziału  Ciepłowni Zasanie.

 

Wydział Sieci i Węzłów.

Kierownikowi Wydziału podlegają :
- dyspozytorzy ruchu,
- kierownik Działu Wykonawstwa
- oraz pozostali pracownicy Wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy :

      1)     w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła:

 • przesył i dystrybucja ciepła– prowadzenie ruchu sieci ciepłowniczej,
 • organizacja służb eksploatacyjnych dla potrzeb przesyłu i dystrybucji ciepła,
 • utrzymanie urządzeń w sprawności techniczno – ruchowej,
 • opracowywanie założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 • wnioskowanie zadań w zakresie modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego źródeł ciepła MPEC i innych użytkowników systemów grzewczych,
 • wykonywanie obliczeń regulacji sieci, opracowanie planu pracy sieci oraz okresowa    kontrola jego realizacji,
 • informowanie odbiorców o planowanych przerwach w dostawach ciepła,
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej urządzeń dla potrzeb eksploatacyjnych,   
 • planowanie zakupów oraz modernizacji sprzętu informatycznego,
 • ewidencja, bieżąca konserwacja, eksploatacja sprzętu komputerowego, oprogramowania i zakładowej sieci komputerowej oraz likwidacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • analiza możliwości wykorzystania systemów telemetrii w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • koordynowanie działań w zakresie systemu łączności w przedsiębiorstwie,
 • odczyt liczników energii cieplnej, gospodarka licznikami i utrzymywanie urządzeń rejestrujących w sprawności technicznej ( legalizacje ),
 • obsługa techniczna systemu monitoringu obiektów przy ul. Płowieckiej,
 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez wydział prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych,
 • obsługa systemu monitoringu obiektów przy ul. Płowieckiej,
 • planowanie i bieżąca kontrola kosztów w wydziale,
 • prowadzenie ewidencji spraw osobowych dot. kwalifikacji, badań lekarskich,   uprawnień rozliczania pracowników z wykonywanej pracy oraz dokumentację  zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w spółce,
 • utrzymanie czystości w obiektach MPEC (budynek administracyjny i wydziału PS)
 • oraz w terenie przyległym do obiektów przy ul. Płowieckiej,
 • nadzór nad pracą Działu Wykonawstwa.

      2)     w zakresie administracji:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zamawianiem, ewidencjonowaniem i wypisywaniem odzieży  ochronnej i roboczej dla wszystkich pracowników Spółki,
 • wnioskowanie o zakup odzieży roboczej,
 • zlecanie remontów  powierzonych obiektów i pomieszczeń biurowych,
 • zlecanie konserwacji i naprawy urządzeń biurowych,
 • dokonywanie zakupów urządzeń i materiałów biurowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • prenumerata prasy i dzienników urzędowych,
 • prowadzenie rejestru pieczątek i druków ścisłego zarachowania,
 • zakup środków czystości,
 • wystawianie faktur za usługi wykonywane dla osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie umów o wynajem i dzierżawę,
 • prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki odpadami,
 • ewidencjonowanie obrotów w kasie fiskalnej,
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych kas fiskalnych.

U W A G A

Dyspozytor ruchu  po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy odpowiada za majątek i dyscyplinę pracy wszystkich pracowników znajdujących się w pracy przy ul. Płowieckiej 8.

 

Dział Wykonawstwa

Do zakresu  działania należy :

 1. współpraca w utrzymaniu urządzeń w sprawności techniczno – ruchowej
 2. współpraca przy opracowywaniu założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 3. wykonywanie zadań w zakresie modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego źródeł ciepła MPEC i innych użytkowników systemów grzewczych,
 4. zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez dział prac,
 5. wykonywanie prac w zakresie rozwoju sieci i węzłów ( inwestycje ),
 6. wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych na zlecenie Wydziału Sieci i Węzłów,
 7. utrzymanie infrastruktury w obiektach przy ul., Płowieckiej 8,
 8. wykonywanie pomiarów elektryczno – ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. bieżące nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej sieci i węzłów cieplnych powstałych w wyniku prowadzonych prac.

 

W załączeniu zamieszczamy skan oryginalnego dokumentu - tekstu regulaminu przedsiębiorstwa-spółki

PDFRegulamin Przedsiębiorstwa-Spółki - grudzień 2014 (2,87MB)