Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczne zużycie ciepła w roku 2023 w podziale na grupy taryfowe

Informacja za rok 2023 o przeciętnym rocznym zużyciu ciepła przez odbiorców ciepła zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wg grup taryfowych

Na podstawie art. 5 ust. 6c ustawy Prawo energetyczne (teks. jedn. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przekazuje informację o przeciętnym zużyciu ciepła dla poszczególnych grup taryfowych w roku 2023.

Podział na poszczególne grupy taryfowe został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

Poniższe współczynniki przeciętnego zużycia ciepła dla poszczególnych grup taryfowych zostały obliczone jako iloraz sumarycznego zużycia ciepła w okresie I - XII 2023 r. przez wszystkich odbiorców zaklasyfikowanych do poszczególnych grup taryfowych (niezależnie od asortymentu - celu na jaki ciepło było pobierane) oraz średniorocznej mocy cieplnej zamówionej przez przez wszystkich odbiorców z podziałem na poszczególne grupy taryfowe. 

Przeciętne zużycie ciepła w roku 2023 z podziałem na grupy taryfowe
Symbol grupy taryfowej J.M. Roczne zużycie ciepła
G-w GJ/kW 5,51
G-z GJ/kW 4,83
I-w GJ/kW 4,60
O-p GJ/kW 5,48

 

Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2166 z późn. zm.) 

środkami poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
  6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.