Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cennik usług dodatkowych 2024

Cennik za usługi i czynności dodatkowe
realizowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.)
 
Lp. Rodzaje usług i czynności dodatkowych Opłata
netto
(zł)
Podatek VAT
(zł)
Opłata brutto
(zł)
I Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła
1. na wniosek odbiorcy 1)
a) wstrzymanie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy 186,99 43,01 230,00
b) wznowienie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy 186,99 43,01 230,00
2. w innych przypadkach 2)
a) wznowienie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy lub sprawdzenie instalacji i licznika ciepła pod kątem możliwości wznowienia dostarczania ciepła do obiektu - w przypadku braku umownej ciągłości. 219,51 50,49 270,00
b) w uzasadnionych przypadkach opłaty określone w pkt 2 lit. a rozliczane będą według rzeczywistych kosztów poniesionych przez MPEC.
II Spuszczenie, napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła
przyłączy i instalacji odbiorczych
1. spuszczenie nośnika ciepła z przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych 186,99 43,01 230,00
2. napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych3) 186,99 43,01 230,00
III Zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości działania
układu pomiarowo-rozliczeniowego 4)
1. wymontowanie i sprawdzenie licznika ciepła stanowiącego układ pomiarowo-rozliczeniowy lub wchodzący w skład takiego układu, na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi przepisami 4)
wg wyceny MPEC
IV Założenie nowej plomby (plomb) w miejsce plomby uszkodzonej lub zniszczonej
1. założenie nowej plomby (plomb) na jednym urządzeniu pomiarowym lub odbiorczym 174,80 40,20 215,00
V Obsługa urządzeń i instalacji odbiorczych 5)
1. opłata miesięczna za obsługę węzłów cieplnych i innych urządzeń o mocy zainstalowanej:
a) do 200 kW 300,00 69,00 369,00
b) powyżej 200 kW 450,00 103,50 553,50
VI Naprawa lub remont instalacji odbiorczej
1. naprawa lub remont instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania lub/i ciepłej wody użytkowej zgodnie z zawartą umową
VII Rozliczanie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu
1. sporządzenie rozliczenia zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu (zł/m-c/lokal lub obiekt) 16,59 1,33 17,92
VIII Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy
w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła
1. zmiana charakterystyki grzewczej węzła cieplnego 186,99 43,01 230,00
IX Eksploatacja instalacji odbiorczej w częściach wspólnych budynku
1. eksploatacja instalacji w częściach wspólnych budynku niestanowiącej własności MPEC (zł/m-c/lokal) 10,27 2,36 12,63
2. korzystanie z instalacji w częściach wspólnych budynku stanowiącej własność MPEC (zł/m-c/lokal) 25,27 5,81 31,08
X Sporządzenie zestawienia sprzedaży ciepła dotyczącego obiektu(ów) odbiorcy
na jego wniosek, za okres: 6)
1. do 12 miesięcy (zł/miejsce poboru) 35,00 8,05 43,05
2. powyżej 12 do 36 miesięcy (zł/miejsce poboru) 69,00 15,87 84,87

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZASAD NALICZANIA OPŁAT UJĘTYCH W NINIEJSZYM CENNIKU:

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

2) Dotyczy sytuacji określonych w art. 6b. ustawy Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.):
Dostawca może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeżeli:

  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie ciepła,
  2. odbiorca zwleka z zapłatą za ciepło, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności – na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne,
  3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit. a i pkt. 2 lit. b Cennika naliczana jest odbiorcy, któremu MPEC wstrzymał dostawę ciepła, po wznowieniu dostawy ciepła w oparciu o pisemne uzgodnienia z odbiorcą  gotowości i terminu odbioru ciepła oraz w innych przypadkach wyszczególnionych w Porozumieniu.

3) Opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia przyłącza lub instalacji odbiorczej. Cena nośnika ciepła została ustalona w obowiązujących taryfach dla ciepła lub cennikach.

4) Zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, (Dz.U. 2020 poz. 718 z późn. zm.) cyt: "odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:
1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego".

5) Szczegółowy wykaz prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych wykonywanych w ramach obsługi urządzeń i instalacji zawarty jest w indywidualnych umowach oraz zamieszczony na stronie internetowej MPEC.

6) Opłata za zestawienia obejmuje łącznie asortyment ciepła (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło wentylacyjne i technologiczne) określony przez odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła dla jednego miejsca poboru. Zestawienia sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu odbiorcy, o ile istnieje ich oddzielne opomiarowanie, stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy MPEC a odbiorcą ciepła.

Opłaty wskazane w cenniku, w szczególności ujęte w cz. VII i IX, podlegają corocznej waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok bezpośrednio poprzedni.

Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być zmieniana na mocy Zarządzenia Zarządu MPEC.


Aktualny cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowany przez MPEC dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, na oficjalnej witrynie internetowej pod adresem https://mpec.przemysl.pl oraz na witrynie internetowej BiP pod adresem: https://bip.mpec.przemysl.pl


W załączeniu zamieszczamy skan cennika obowiązującego od dnia 01.02.2024 r. wraz Zarządzeniem Zarządu MPEC wprowadzającym cennik w życie.

PDFCennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowany przez MPEC Przemyśl - obowiązujący od dnia 01.02.2024 (5,43MB)