Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Badanie sprawozdania finansowego MPEC za rok 2023 i 2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MPEC

w trybie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

10/ZP/2023

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe
Kategoria zamówienia - usługa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej na zasadach określonych w  „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1 Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w podziale na zadania:

 • Zadanie nr 1 pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023”,
 • Zadanie nr 2 pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2024”,

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz normami badania ustalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

5.2.1 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie czynności badania dokumentów w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), osobno dla każdego zadania;

5.2.2 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyczerpujących wskazówek, informacji i wyjaśnień w trakcie badania, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego;

5.2.3 Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować dyspozycyjność wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu;

5.2.4 Wykonawca jest zobowiązany zakończyć badania zgodnie z harmonogramami oraz przedłożyć pisemne sprawozdanie z badania w ciągu 14 dni od daty zakończenia badania w czterech egzemplarzach.

5.2.5 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału biegłego rewidenta lub przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej, na którym opiniowane będzie sprawozdanie finansowe.

5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.5 Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. (Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta, nie później niż do:

6.1  za rok 2023 - do 31 marca 2024 roku.

6.2  za rok 2024 - do 31 marca 2025 roku.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
Składana oferta powinna zawierać co najmniej:

7.1 Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

7.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru ;

7.3 Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot oraz biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

7.4 Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

7.5 Informację o przeprowadzonych badaniach;

7.6 Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu za poszczególne lata (na formularzu ofertowym).

Formularz ofertowy oraz wymagane dokumenty powinny być podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

8.1 Oferty prosimy składać w kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok - postępowanie Nr 10/ZP/2023” w jeden z wybranych sposobów:

8.1.1 złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;

8.1.2 przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

8.1.3 przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 8.1.3) plik zawierający formularz ofertowy powinien zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 14) lub e-mailem (przetarg@mpec.przemysl.pl) hasło dostępowe, najpóźniej na 10 minut przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 20 września 2023 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

10.1 Kryterium oceny ofert: 100% cena.

10.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, (uzyska największą liczbę punktów), łącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 29 września 2023 r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI

12.1 Formularz ofertowy;

12.2 Regulamin zamówień sektorowych.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej, uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Główny Księgowy Dorota Knapik
–  tel. 16 670 42 53 wew. 234;
–  tel. mob. 533 670 044
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 07.09.2023 r. 


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące postępowania ofertowego

PDFOgłoszenie w sprawie postępowania ofertowego (1,28MB)

PDFFormularz ofertowy (881,63KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

PDFProtokół weryfikacji złożonych ofert z dnia 20.09.2023 r. (717,79KB)

PDFWeryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym z dnia 20.09.2023 r. (197,45KB)

PDFUchwała Rady Nadzorczej MPEC ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z dnia 28.09.2023 r. (168,53KB)