Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci ciepłowniczej Bielskiego - Skorupki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail: 
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

9/ZP/2023

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwoty 5 382 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-017 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi wysokoparametrowymi w rejonie ulic Bielskiego i Skorupki w Przemyślu pn.: „Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami – ETAP I” oraz „Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami – ETAP II”. 

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 6 września 2023 r. 11 września 2023 r. 13 września 2023 r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. wykonanie zadań zgodnie z dokumentacją projektową (dł. Sieci ok. 410 mb, przyłączy ok.5mb i ok. 10 mb.),
 2. koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),
 3. koszty nadzoru archeologicznego,
 4. dostawę materiałów do budowy przyłączy ciepłowniczych,
 5. rury preizolowane (wg. projektu),
 6. 100% badania spawów metodą RTG,
 7. opłaty za uzgodnienie skrzyżowań przyłączy ciepłowniczych z innym uzbrojeniem terenu
   i dokonanie odbiorów wspomnianych skrzyżowań,
 8. odtworzenie nawierzchni po wykonaniu np.  terenów zielonych, chodników, drogi wewnętrznej j itp. oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy w tym robot budowlano- montażowych.

W ofercie nie należy przewidywać płukania i uruchamiania sieci i przyłączy.

Sugerowana wizja w terenie przed złożeniem oferty - termin do uzgodnienia telefonicznie.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę  – do dnia 22 września 2023 r.;:
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  – do dnia 22 grudnia 2023 r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 100 i długości min. 1000 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje)  (wg Załącznika Nr 3 do SWZ)
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 9/ZP/2023 nie otwierać przed godz. 12:30, 7 września 2023 r. 12 września 2023 r. 14 września 2023 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 7 września 2023 r. 12  września 2023 r. 14  września 2023 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2023 r. 12 września 2023 r. 14 września 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Dokumentacja projektowa -  projekty nr 16/2022 tj.: „Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami – Etap I” oraz „Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami – Etap II” (projektant mgr. inż. Maciej Cisowski, sprawdzający mgr. inż. Tomasz Halicki) data opracowania obu projektów czerwiec 2023 r.;
 4. Wzór umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 5. Formularz ofertowy;
 6. Regulamin zamówień sektorowych;
 7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 23.08.2023 r. 05.09.2023 r. 11.09.2023 r. 


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci przy ul. Bielskiego i Skorupki w Przemyślu (612,11KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci przy ul. Bielskiego i Skorupki w Przemyślu (zmienione w dniu 05.09.2023 r.) (614,83KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci przy ul. Bielskiego i Skorupki w Przemyślu (zmienione w dniu 11.09.2023 r.) (613,93KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) (1,70MB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) - zmiana 05.09.2023 r. (1,70MB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) - zmiana 11.09.2023 r. (1,70MB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (46,90KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (wersja edytowalna) (37,30KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy (43,66KB)

DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (57,29KB)

PDFDokumentacja projektowa (10,33MB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Wyjaśnienia i korespondencja z oferentami

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów z dnia 28.08.2023 r. (367,08KB)

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów z dnia 30.08.2023 r. (368,41KB)

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów z dnia 05.09.2023 r. (376,12KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC z dnia 21.08.2023 r. w sprawie postępowania przetargowego (388,72KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 14.09.2023 r. (978,49KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 15.09.2023 r. (1,61MB)