Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa dla ciepła MPEC - lipiec 2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2023 r. do dnia 11 sierpnia 2024 r.

 


1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE.

 1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1385, z późn. zm),
 2. rozporządzenie systemowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
 3. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz  rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.),
 4. przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem,
 5. przedsiębiorstwo wytwórcze PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w eksploatowanym przez to przedsiębiorstwo źródle ciepła,
 6. przedsiębiorstwo wytwórcze PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w eksploatowanym przez to przedsiębiorstwo źródle ciepła,
 7. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
 8. ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;
 9. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 10. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 11. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach:
 12. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 13. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 14. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest  grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 15. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 16. układ pomiarowo-rozliczeniowy -  zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
 17. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 18. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 19. taryfa - zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 20. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.


2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji na:

 1. przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/30/277/U/2/98/EB,
  na okres od 4 września 1998 r. do 15 września 2028 r.
 2. obrót ciepłem – decyzja Prezesa URE z dnia 30 lipca 2021 r. nr OCC/389/277/W/OKR/2021/JWi
  na okres od 1 września 2021 r. do 15 września 2028 r.

Przedsiębiorstwo energetyczne zakupuje ciepło w dwóch źródłach ciepła:

 1. Ciepłowni Zasanie – eksploatowanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. Elektrociepłowni Przemyśl – eksploatowanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
O-p Odbiorcy zasilani w ciepło  z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcych źródeł ciepła: przedsiębiorstwa wytwórczego  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz  przedsiębiorstwa wytwórczego  PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona  Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
I-w Odbiorcy zasilani w ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych (obsługujących jeden budynek lub budowlę) eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
G-w Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
G-z Odbiorcy zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.


4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT.

W niniejszej taryfie ustalono stawki opłat netto. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Stawki opłat za usługi przesyłowe.

Lp.

Rodzaj stawki opłaty

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-p

54.746,63

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

4.562,22

1.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

21,87

2.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

I-w

80.796,53

2.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.733,04

2.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

39,17

3.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-w

79.098,99

3.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.591,58

3.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

31,97

4.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-z

87.923,12

4.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

7.326,93

4.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

40,24

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [w mm]
Przyłączenie do sieci [w PLN/mb]

DN 32

470,33

DN 40

446,17

DN 50

387,35

DN 65

411,11

 

5. ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

Poza opłatami wynikającymi ze stawek opłat przedstawionych w części 4, odbiorcy, za dostarczone ciepło, moc zamówioną, pobrany nośnik ciepła, obciążani są z uwzględnieniem § 8 ust 2 rozporządzenia taryfowego według niżej podanych zasad:

a/ cena za zamówioną moc cieplną dostarczoną  do odbiorcy

Cmz =Cmz1 x  0,8579 + Cmz2 x  0,1421

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cmz

- cena za mówioną moc cieplną ( w zł/MW )

Cmz1

- cena za mówioną moc cieplną dostarczoną przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( w zł/MW )

Cmz2

- cena za mówioną moc cieplną dostarczoną przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona  Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( w zł/MW )

0,8579

- wskaźnik udziału  zamówionej mocy cieplnej ( MW ) z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w sumie zamówionej mocy cieplnej w źródłach ciepła ( MW ) planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy

0,1421

- wskaźnik udziału  zamówionej mocy cieplnej ( MW ) z PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona  Spółka z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu w sumie zamówionej mocy cieplnej w źródłach ciepła ( MW ) planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy

 

b/ cena ciepła dostarczanego odbiorcy:

Cqz =Cqz1  x  0,5048 + Cqz2 x  0,4952

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cqz

- cena ciepła ( w zł/GJ )

Cqz1

- cena ciepła dostarczonego przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie ( w zł/GJ )

Cqz2

- cena ciepła dostarczonego przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( w zł/GJ )

0,5048

- wskaźnik udziału ilości ciepła ( GJ ) z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w sumie ilości ciepła planowanego do zakupu w źródłach ciepła ( GJ ) planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy

0,4952

- wskaźnik udziału  ilości ciepła ( GJ ) z PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sumie ilości ciepła planowanego do zakupu w źródłach ciepła ( GJ ) planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy


6. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT

 1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
  stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 12.08.2023 r. wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą taryfę.

PDFTaryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. - obowiązująca od dnia 12.08.2023 r. (1,52MB)

PDFDecyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. - lipiec 2023 (814,83KB)