Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie węzła dla budynku C przy ul. Żołnierzy 2 KP w Przemyślu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYKONANIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

8/ZP/2023

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy poniższej kwoty 431 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j.)

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-017 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku C przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 20.07.2023 r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

1) Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku C zlokalizowanego przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu,

2) Wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego – 4 egz. Projektu budowlanego + wersja elektroniczna;

3) Dostawa węzła.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Węzeł cieplny dla budynku C przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu:
  • Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do 16 sierpnia 2023 r.
  • Termin zakończenia zamówienia (dostawa węzła) – do 20 września 2023 r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu min. 20 szt. kompaktowych węzłów cieplnych o mocy co najmniej 100 kW każdy w okresie ostatnich 3 lat, wraz z referencjami (wg Załącznika Nr 3 do SWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 8/ZP/2023 nie otwierać przed godz. 12:30, 21 lipca 2023 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Wzór umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 4. Formularz ofertowy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30:

Damian Ochenduszkiewicz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 249;
–  tel. mob. 575 148 350
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 14.07.2023 r. 


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - dostawa węzła dla budynku C przy ul. Żołnierzy 2 KP w Przemyślu (382,98KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) (1,85MB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (50,71KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (42,27KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (61,39KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 21.07.2023 r. (462,92KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 24.07.2023 r. (1,29MB)