Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 50.501
B Koszty działalności operacyjnej 51.013
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 512
D Pozostałe przychody operacyjne 1.447
E Pozostałe koszty operacyjne 13
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 922
G Przychody finansowe 19
H Koszty finansowe 208
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 733
J Podatek dochodowy 107
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 626