Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 30.676
1. Wartości niematerialne i prawne 573
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 26.127
  a) środki trwałe 25.811
  b) środki trwałe w budowie 316
3. Należności długoterminowe 2.140
4. Inwestycje długoterminowe 539
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.297
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.086
II Aktywa obrotowe 9.760
1. Zapasy 5
2. Należności krótkoterminowe 9.323
3. Inwestycje krótkoterminowe 245
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187
Ogółem aktywa 40.436
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 21.638
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.798
1. Rezerwy na zobowiązania 2.061
2. Zobowiązania długoterminowe 1.422
3. Zobowiązania krótkoterminowe 11.771
4. Rozliczenia międzyokresowe 3.544
Ogółem pasywa 40.436