Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cennik usług dodatkowych 2023

Cennik za usługi i czynności dodatkowe
realizowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.)
 
Lp. Rodzaje usług i czynności dodatkowych Opłata
netto
(zł)
Podatek VAT
(zł)
Opłata brutto
(zł)
I Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła
1. na wniosek odbiorcy 1)
a) wstrzymanie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy 150,00 34,50 184,50
b) wznowienie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy 150,00 34,50 184,50
2. w innych przypadkach 2)
a) wznowienie dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy 203,25 46,75 250,00
b) w uzasadnionych przypadkach opłaty określone w pkt 2 lit. a rozliczane będą według rzeczywistych kosztów poniesionych przez MPEC.
II Spuszczenie, napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła
przyłączy i instalacji odbiorczych
1. spuszczenie nośnika ciepła z przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych 150,00 34,50 184,50
2. napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych3) 150,00 34,50 184,50
III Zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości działania
układu pomiarowo-rozliczeniowego 4)
1. wymontowanie i sprawdzenie licznika ciepła stanowiącego układ pomiarowo-rozliczeniowy lub wchodzący w skład takiego układu, na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi przepisami 4)
wg wyceny MPEC
IV Założenie nowej plomby (plomb) w miejsce plomby uszkodzonej lub zniszczonej
1. założenie nowej plomby (plomb) na jednym urządzeniu pomiarowym lub odbiorczym 162,60 37,40 200,00
V Obsługa urządzeń i instalacji odbiorczych
1. opłata miesięczna za obsługę węzłów cieplnych i innych urządzeń o mocy zainstalowanej:
a) do 100 kW 150,00 34,50 184,50
b) powyżej 100 do 200 kW 300,00 69,00 369,00
c) powyżej 200 kW 450,00 103,50 553,50
VI Naprawa lub remont instalacji odbiorczej
1. naprawa lub remont instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania lub/i ciepłej wody użytkowej zgodnie z zawartą umową
VII Rozliczanie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu
1. sporządzenie rozliczenia zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu (zł/m-c/lokal lub obiekt) 14,89 1,19 18,08
VIII Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy
w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła
1. zmiana charakterystyki grzewczej węzła cieplnego 150,00 34,50 184,50
IX Eksploatacja instalacji odbiorczej w częściach wspólnych budynku
1. eksploatacja instalacji w częściach wspólnych budynku niestanowiącej własności MPEC (zł/m-c/lokal) 9,22 2,12 11,34
2. korzystanie z instalacji w częściach wspólnych budynku stanowiącej własność MPEC (zł/m-c/lokal) 22,68 5,22 27,90
X Sporządzenie zestawienia sprzedaży ciepła dotyczącego obiektu(ów) odbiorcy
na jego wniosek, za okres: 5)
1. do 12 miesięcy (zł/miejsce poboru) 30,00 6,90 36,90
2. powyżej 12 do 36 miesięcy (zł/miejsce poboru) 60,00 13,80 73,80

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZASAD NALICZANIA OPŁAT UJĘTYCH W NINIEJSZYM CENNIKU:

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

2) Dotyczy sytuacji określonych w art. 6b. ustawy Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.):
Dostawca może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeżeli:

  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie ciepła,
  2. odbiorca zwleka z zapłatą za ciepło, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności – na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne,
  3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit. a i pkt. 2 lit. b Cennika naliczana jest odbiorcy, któremu MPEC wstrzymał dostawę ciepła, po wznowieniu dostawy ciepła w oparciu o pisemne uzgodnienia z odbiorcą gotowości i terminu odbioru ciepła.

3) Opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia przyłącza lub instalacji odbiorczej. Cena nośnika ciepła została ustalona w obowiązujących taryfach dla ciepła lub cennikach.

4) Zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, (Dz.U. 2020 poz. 718 z późn. zm.) cyt: "odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:
1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego".

5) Opłata za zestawienia obejmuje łącznie asortyment ciepła (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło wentylacyjne i technologiczne) określony przez odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła dla jednego miejsca poboru. Zestawienia sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu odbiorcy, o ile istnieje ich oddzielne opomiarowanie, stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy MPEC a odbiorcą ciepła.

Opłaty wskazane w cenniku podlegają corocznej waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok bezpośrednio poprzedni.

Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być zmieniana na mocy Zarządzenia Zarządu MPEC.


Aktualny cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowany przez MPEC dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, na oficjalnej witrynie internetowej pod adresem https://mpec.przemysl.pl oraz na witrynie internetowej BiP pod adresem: https://bip.mpec.przemysl.pl


W załączeniu zamieszczamy skan cennika obowiązującego od dnia 01.03.2023 r. wraz Zarządzeniem Zarządu MPEC wprowadzającym cennik w życie.

PDFCennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowanych przez MPEC Przemyśl - obowiązujący od dnia 01.03.2023 (1,44MB)