Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie węzłów dla budynków BP2 I BP3 przy ul. Tatarskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYKONANIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

3/ZP/2023

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy poniższej kwoty 431 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j.)

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-017 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków w Przemyślu przy ul.:

 • Tatarskiej - BP2
 • Tatarskiej - BP3
 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 22.02.2023 r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

1) Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków BP2 i BP3 zlokalizowanych przy ul. Tatarskiej w Przemyślu,

2) Wykonanie dokumentacji projektowej węzłów cieplnych – 4 egz. Projektu budowlanego + wersja elektroniczna;

3) Dostawa węzłów.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Węzeł cieplny dla budynku BP2 przy ul. Tatarskiej w Przemyślu:
  • Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do 5 kwietnia2023 r.
  • Termin zakończenia zamówienia (dostawa węzła) – do 12 kwietnia 2023 r.
 2. Węzeł cieplny dla budynku BP3 przy ul. Tatarskiej w Przemyślu:
  • Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do 5 kwietnia 2023 r.
  • Termin zakończenia zamówienia (dostawa węzła) – do 12 kwietnia 2023 r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu min. 20 szt. kompaktowych węzłów cieplnych o mocy co najmniej 100 kW każdy w okresie ostatnich 3 lat, wraz z referencjami  (wg Załącznika Nr 3 do SWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 3/ZP/2023 nie otwierać przed godz. 12:30, 23 lutego 2023 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 lutego 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Wzór umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 4. Formularz ofertowy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Wiktor Kurosz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 502 083 215
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 14.02.2023 r. 


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - dostawa węzłów dla budynków BP2 i BP3 przy ul. Tatarskiej (587,52KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) (1,99MB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (49,60KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (42,33KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (61,74KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC z dnia 27.01.2023 r. w sprawie postępowania przetargowego (380,79KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 23.02.2023 r. (652,03KB)

PDFProtokół z wyboru oferty z dnia 23.02.2023 r. (1,36MB)