Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców deklarowane przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW

Deklarowane przez

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

 
obowiązują od dnia 01.05.2022r.


I Parametry nośnika ciepła na granicy dostarczania ciepła

1. Temperatura nośnika ciepła:
 1. Dla Odbiorców zasilanych w ciepło z eksploatowanej przez Dostawcę sieci ciepłowniczych lub z węzłów cieplnych, w których układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany jest na sieci wysokoparametrowej - zgodna z tabelą regulacyjną stosowaną dla danej sieci, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%*
 2. Dla Odbiorców zasilanych w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania z eksploatowanych przez Dostawcę węzłów cieplnych – zgodna z tabelą regulacyjną o której mowa w umowie sprzedaży ciepła, lub umowie kompleksowej sprzedaży ciepła, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%*
 3. Dla Odbiorców zasilanych w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej z priorytetem ciepłej wody użytkowej o temperaturze zasilania zgodnej z obowiązującą umową sprzedaży ciepła lub umową kompleksową sprzedaży ciepła, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%
* pod warunkiem zachowania temperatury powrotu nośnika ciepła, nie wyższej niż zgodnie z tabelą regulacyjną zawartą w umowie sprzedaży ciepła lub umowie kompleksowej sprzedaży ciepła.

2. Temperatura ciepłej wody użytkowej:
na granicy dostarczania ciepła + 55 oC z dopuszczalnym odchyleniem + 5 ºC **

** - Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skład fizyko-chemiczny i ciśnienie ciepłej wody użytkowej a jedynie za jej temperaturę.

3. Maksymalne natężenie przepływu nośnika ciepła:
 1. Dla Odbiorców o których mowa w pkt 1 lit. a – obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła na granicy dostarczania ciepła, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%
 2. Dla Odbiorców o których mowa  w pkt 1 lit. b - obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła na granicy dostarczania ciepła, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%
 3. Dla Odbiorców o których mowa  w pkt 1 lit. c oddzielnie:
  - obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła w celu ogrzewania na granicy dostarczania ciepła, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%
  - obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła w celu podgrzania ciepłej wody w czasie poboru ciepłej wody użytkowej, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%
4. Ciśnienie dyspozycyjne i statyczne:
Dla węzłów cieplnych eksploatowanych przez Dostawcę - określone przez Odbiorcę w Zamówieniu mocy cieplnej:
- ciśnienie statyczne z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%,
- ciśnienie dyspozycyjne w zakresie maksymalnego przepływu wynikającego z wielkości zamówionej mocy cieplnej, z dopuszczalnym odchyleniem ± 10%.

5. Twardość i zanieczyszczenia nośnika ciepła:
 1. Twardość nośnika ciepła na zasilaniu nie może przekraczać 0,2on i nie może być przez Odbiorcę podwyższana.
 2. Nośnik ciepła nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci żrących lub toksycznych związków chemicznych, olejów, zawiesin, części stałych itp.
 3. Zwracany przez Odbiorcę nośnik ciepła, który nie spełnia norm i warunków określonych w pkt. 5. lit. a i b traktowany będzie przez Dostawcę jako nośnik ciepła niezwrócony.
6. Uzupełnianie nośnika ciepła:
 1. Sieci ciepłownicze i/lub instalacje odbiorcze uzupełniane są przez Dostawcę nośnikiem ciepła automatycznie.
 2. W przypadku, gdy włączenie ciepła wymaga uzupełnienia nośnika ciepła w instalacji odbiorczej, usługa ta wykonywana będzie przez Dostawcę odpłatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem za usługi i czynności dodatkowe realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. zwanego w dalszej części tekstu „cennikiem”.
  Opłata ta nie dotyczy pierwszego rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu po jego przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

II Planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim

Planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim, przewidziane na wykonanie prac w źródle ciepła, sieci ciepłowniczej, węzłach cieplnych oraz urządzeniach i instalacjach doprowadzających ciepło na potrzeby Odbiorcy, nie mogą łącznie przekroczyć 14 dni. O terminach planowanych przerw Dostawca poinformuje Odbiorcę nie później niż 14 dni przed przerwą. Szczegółowe informacje dotyczące terminów planowanych przerw Dostawca zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa.


III Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do obiektów Odbiorców
 1. Ciepło dostarczane jest w sposób ciągły z wyjątkiem planowanych przerw.
 2. Dla obiektów Odbiorcy, o których mowa w pkt. I ppkt 1 lit. a), lit. c) czynność rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy dokonuje Odbiorca, bez konieczności informowania o tym fakcie Dostawcy (z zastrzeżeniem pkt 4).
 3. Dla obiektów Odbiorcy, o których mowa w pkt. I ppkt 1 lit. b) prace rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy dokonuje Dostawca na pisemny wniosek Odbiorcy, nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku. Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do danego obiektu, na pierwsze zlecenie Odbiorcy w danym roku, Dostawca wykonuje nieodpłatnie.
 4. Dla obiektu Odbiorcy, o którym mowa w pkt. I ppkt 1 lit. a) i lit. c) dla którego wielkość zamówionej mocy cieplnej przekracza 50 kW, Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Dostawcę o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu pobierania ciepła (rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego).
 5. Dla obiektów Odbiorcy, o których mowa w pkt. I ppkt 1 lit. a), lit. b) i lit. c) rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po jego przyłączeniu do sieci ciepłowniczej (pierwsze włączenie obiektu), Dostawca wykonuje nieodpłatnie.

IV Usługi dodatkowe wykonywane przez Dostawcę na zlecenie Odbiorcy

Dla obiektów Odbiorcy, o których mowa w pkt. I ppkt 1 lit. a), lit. c), włączenie i wyłączenie dostawy ciepła przeprowadzone przez Dostawcę w uzgodnionym z Odbiorcą terminie jest usługą płatną, za którą dostawca pobiera opłatę zgodnie z cennikiem.
 1. Dla obiektów Odbiorcy, o których mowa w pkt. I ppkt 1 lit. b) każde dodatkowe zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów Dostawca wykonuje jako czynności odpłatne, zgodnie z cennikiem.
 2. Zgłoszenia Odbiorcy nie wymienione w pkt. III, a wymagające przyjazdu służb Dostawcy, Dostawca wykonuje jako czynności odpłatne, zgodnie z cennikiem. Wyjątek stanowi przyjazd na zgłoszenie Odbiorcy:
  1. dotyczące zakresu świadczonych przez Dostawcę usług (niezgodności parametrów dostawy ciepła z umową sprzedaży ciepła) w wyniku którego stwierdzono, że nieprawidłowości są po stronie Dostawcy,
  2. dotyczące zakresu świadczonych przez Dostawcę usług (niezgodności parametrów dostawy ciepła z umową sprzedaży ciepła) w wyniku którego stwierdzono, że nieprawidłowości są po stronie Odbiorcy – pierwszy przyjazd dotyczący danego problemu.

V Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do obiektów Odbiorców
 1. Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę ciepła, w następujących przypadkach gdy:
  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z winy Odbiorcy wystąpiły warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym Odbiorcom;
  2. Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności;
  3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie ciepła.
 2. Wstrzymanie dostawy ciepła w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. a), c), nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu przez Dostawcę nieprawidłowości.
 3. Wstrzymanie dostawy ciepła w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. b) nastąpi na zasadach określonych w przepisach Prawa energetycznego.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Odbiorcy w wyniku wstrzymania dostawy ciepła z przyczyn określonych w pkt. 1.
 5. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania dostarczania ciepła, z zastrzeżeniem art. 6d ustawy Prawo energetyczne.
 6. Za wykonanie czynności związanych z wznowieniem dostarczania ciepła w przypadkach, o których mowa w pkt. 1. Dostawca pobiera opłatę zgodnie z cennikiem, z wyjątkiem uznania przez Dostawcę reklamacji zgodnie z art. 6d ustawy Prawo energetyczne.

VI Sprawdzanie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
 1. Odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy sprawdzenia prawidłowości działania licznika ciepła będącego własnością Dostawcy, stanowiącego układ pomiarowo-rozliczeniowy lub wchodzący w skład takiego układu.
 2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Dostawca ma obowiązek:
  1. sprawdzić w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Odbiorcę prawidłowość wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
  2. wymontować w razie potrzeby lub na żądanie Odbiorcy zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go na stanowisku kontrolnym, posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar;
  3. doręczyć Odbiorcy protokół sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego – w terminie 14 dni, od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;
  4. dokonać uzgodnionej korekty wysokości opłat – w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu.
 3. Jeżeli zarzuty Odbiorcy odnośnie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego okażą się bezpodstawne, opłatę za sprawdzenie prawidłowości jego działania oraz inne koszty z tym związane ponosi Odbiorca, wg wyceny MPEC.
 4. W przypadku, gdy licznik ciepła, o którym mowa w pkt. 1 nie stanowi własności Dostawcy, wszelkie czynności związane ze sprawdzeniem prawidłowości jego funkcjonowania mogą być dokonywane przez Dostawcę odpłatnie, na pisemne zlecenie Odbiorcy lub właściciela licznika ciepła, zgodnie z odrębnymi ustaleniami w tym zakresie.

VII Bonifikaty
 1. Zakłócenia pracy źródła ciepła, sieci cieplnej lub węzłów cieplnych powodujące ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu ciepła do obiektu Odbiorcy, są podstawą do udzielania przez Dostawcę bonifikat – z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 2.
 2. Dostawca nie udziela bonifikaty w razie:
  1. przerw lub ograniczeń trwających poniżej 12 godzin, jeżeli łączna ich ilość nie jest większa od dwóch w okresie rozliczeniowym.
  2. wprowadzenia ograniczeń na podstawie zarządzeń właściwych władz państwowych, samorządowych lub w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej,
  3. zaniku lub obniżenia się ciśnienia wody w sieci wodociągowej (dotyczy ciepłej wody),
  4. planowanych przerw remontowych o których terminie i czasie trwania Odbiorca został powiadomiony.
 3. Przez ograniczenie rozumie się zmniejszenie z winy Dostawcy możliwości poboru mocy cieplnej dla ogrzewania i wentylacji do 40% mocy zamówionej w przeliczeniu na warunki obliczeniowe. Wówczas wysokość bonifikaty oblicza się wg wzorów:
   
  Su = Sum + Suc
  Sum = 0,25 (Nt - Nr) x Cn x hp : 365
  Suc = 0,4 (Nt - Nr) x 3,6 x 24 x hp x Cc

        Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  Su - łączna bonifikata za ograniczenia w dostarczaniu ciepła [w zł];
  Sum - bonifikata za ograniczenie mocy cieplnej [w zł];
  Suc - bonifikata za niedostarczone ciepło [w zł];
  Nt - moc cieplna określoną na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i parametrów nośnika ciepła określonych w tabeli regulacyjnej [w MW];
  Nr - rzeczywista moc cieplna określona na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i rzeczywistych parametrów nośnika ciepła [w MW];
  hp - liczba dni, w których wystąpiły ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu ciepła;
  Cn - cena za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej [w zł/MW]
  Cc - cena ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/GJ].
 4. Przez przerwę w dostawie ciepła rozumie się:
  1. brak dostawy lub zmniejszenie dostawy mocy cieplnej na ogrzewanie i wentylację o więcej niż 40% mocy zamówionej w przeliczeniu na warunki obliczeniowe.
  2. brak dostawy lub obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła poniżej 50ºC.
   Wysokość bonifikaty oblicza się wówczas wg powyższych wzorów wg wskaźników: dla Sum – 0,5, dla Suc – 0,8.
 5. Niedotrzymanie standardów jakościowych o których mowa w pkt 3 i 4, ustala się na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Fakt ten wymaga potwierdzenia protokołem, podpisanym przez strony umowy sprzedaży ciepła.
 6. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji, o których mowa wyżej, Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie - za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców w zakresie długości planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim, o których mowa wyżej, Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła - za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy.
 8. Bonifikaty naliczane i udzielane są przez Dostawcę na pisemny wniosek Odbiorcy.

VIII Terminy załatwiania zgłoszeń i skarg Odbiorców
 1. Udzielanie informacji o przewidywanych terminach usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła:
  1. w ciągu 12 godzin w przypadku informacji telefonicznych;
  2. w ciągu 7 dni w przypadku informacji pisemnych.
 2. Udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorców:
  1. w ciągu 12 godzin w przypadku informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane telefonicznie przez Odbiorcę, lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia;
  2. w ciągu 14 dni w przypadku pisemnych odpowiedzi na interwencje i skargi złożone pisemnie przez Odbiorcę, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz. Dostawca jest obowiązany rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

IX Sposób ustalenia wielkości zużycia ciepła w sytuacji uszkodzenia lub demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego (np. w celu legalizacji), ilość ciepła dostarczonego w okresie braku pomiaru, oznaczoną symbolem "Qb", oblicza się według wzoru:
   
  Qb = [Qow (tw - tb) : (tw - to) + Qcwt] x hb : ho

        Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  Qb - ilość ciepła dostarczonego w okresie braku pomiaru [w GJ]
  Qow - ilość ciepła zależna od warunków atmosferycznych, dostarczona na ogrzewanie i wentylację w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem lub demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ]
  Qcwt - ilość ciepła niezależna od warunków atmosferycznych, dostarczona na podgrzewanie wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem lub demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ]
  tw - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C]
  tb - średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku pomiaru [w °C]
  to - średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem lub demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w °C],
  hb - liczbę dni w okresie braku pomiaru
  ho - liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem lub demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego
 2. W okresie o którym mowa w pkt 1, ilość pobranego przez Odbiorcę ciepła określa dostawca na podstawie ostatniego niekwestionowanego okresu rozliczeniowego.
  W przypadku gdy w okresie tym wystąpiły czynniki mające wpływ na wielkość zużycia ciepła, w szczególności:
       - rozpoczęcie lub zakończenie sezonu grzewczego,
       - brak pomiaru zużycia ciepła w oparciu o układ pomiarowo-rozliczeniowy,
       - przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła,
  ilość ciepła dostarczonego w okresie braku pomiaru określana będzie:
  • na cele centralnego ogrzewania i wentylacji – na bazie niekwestionowanego okresu rozliczeniowego najbardziej zbliżonego pod względem temperatury zewnętrznej (do okresu rozliczanego), z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia ciepła oraz udokumentowanych przez Odbiorcę zmian wpływających na wielkość zużycia ciepła w tym okresie
  • na cele ciepłej wody użytkowej i technologii – na bazie analogicznego okresu roku poprzedniego, z uwzględnieniem udokumentowanych przez Odbiorcę zmian wpływających na wielkość zużycia ciepła w tym okresie.

  W przypadku, gdy ilość pobieranego przez Odbiorcę ciepła ustalana jest na podstawie wskazań jednego licznika ciepła (łączne opomiarowanie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i/lub wentylacji, technologii), ilość ciepła pobranego przez Odbiorcę w okresie braku pomiaru dostawca ustala zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie.

UWAGA!!!
Zasady ujęte w niniejszym dokumencie obowiązują strony umowy, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy umowa sprzedaży ciepłą odmiennie reguluje określoną kwestię, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w umowie.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W załączeniu zamieszczamy dokument Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców w formacie pdf

PDFStandardy Jakościowe Obsługi Odbiorców deklarowane przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązujące od dnia 01.05.2022r.) (326,56KB)