Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków 1D i 1E przy ul. Żołnierzy IAWP w Przemyślu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH 

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

11/ZP/2022

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy poniższej kwoty 428 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych pn.:

 1.  „Przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku 1D przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu
 2.  „Przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku 1E przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu”
 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 11.10.2022r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. wykonanie zadań zgodnie z dokumentacjami projektowymi (dł. przyłącza ok.102 mb + 11mb),
 2. dostawę materiałów do budowy przyłączy ciepłowniczych,
 3. rury preizolowane (wg. projektu),
 4. 100% badania spawów metodą RTG,
 5. odtworzenie nawierzchni po wykonaniu np. terenów zielonych, chodników, drogi wewnętrznej j itp. oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy w tym robót budowlano- montażowych,

W ofercie nie należy przewidywać płukania i uruchamiania sieci i przyłączy.

Sugerowana wizja w terenie przed złożeniem oferty - termin do uzgodnienia telefonicznie.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę  – do dnia 21 października 2022 r.;:
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  – do dnia 23 grudnia 2022 r:
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 50 i długości min. 120 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje) (wg Załącznika Nr 3 do SWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 11/ZP/2022 nie otwierać przed godz. 12:30, 12 października 2022 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 12 października 2022 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12 października 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Dokumentacja projektowa;
 4. Wzór umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 5. Formularz ofertowy;
 6. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 zabezpieczone są hasłem dostępu.

W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 28.09.2022r. 


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa przyłączy dla budynków 1D i 1E przy ul. Żołnierzy IAWP w Przemyślu (1,18MB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) (1,68MB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (46,44KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (37,27KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy (41,25KB)

DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (55,96KB)

PDFProjekt budowlany - przyłącze do budynku przy ul. Żołnierzy IAWP - 1D (14,36MB)

PDFProjekt budowlany - przyłącze do budynku przy ul. Żołnierzy IAWP - 1E (13,45MB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

PDFSprostowanie do Zestawienia materiałów dołączonych do projektów budowlanych z dnia 03.10.2022r. (1,33MB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC z dnia 26.09.2022r. w sprawie postępowania przetargowego (396,29KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 12.10.2022r. (962,36KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 13.10.2022r. (1,49MB)

 

Wyjaśnienia - korespondencja z oferentami

PDFOdpowiedź na zapytanie skierowane e-mailem w dniu 13.10.2022r. (1,04MB)

PDFPismo z dnia 17.10.2022r. skierowane do MPEC przez firmę Heatco (513,46KB)

PDFOdpowiedź z dnia 18.10.2022r. na pismo Heatco z dnia 17.10.2022r. (535,76KB)