Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-11-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-11-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-07.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marek Król, m-krol@mpec.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 670 41 53 wew. 240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8
Tel.: +48166707402
Faks: +48166705384
E-mail:
Strona internetowa: www.mpec.przemysl.pl

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja siedziby MPEC

Siedziba przedsiębiorstwa (MPEC) - budynek administracyjno-biurowy mieści się w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8.

 

Dojazd do siedziby MPEC

W odległości  ok. 330 - 350 metrów od wejścia głównego do siedziby Spółki znajdują się dwa przystanki autobusowe MZK:

Grunwaldzka – Os. Warneńczyka (kier. Ostrów). Linie autobusowe: 1, 10, 12, 28, 38.

Grunwaldzka – Os. Kmiecie (kier. Centrum). Linie autobusowe: 1, 10, 12, 24, 25, 28.

(stan na 05.11.2019r.).

 

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno, wyraźnie oznakowane wejście. Do wejścia prowadzą trzy schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedsiębiorstwa. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Obsługa interesantów odbywa się w pokojach poszczególnych komórek przedsiębiorstwa zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku, do którego prowadzą schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingu

Przed budynkiem w odległości ok. 40 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się parking dla interesantów z 15 miejscami parkingowymi.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

 

Pomoc w pokonaniu barier architektonicznych w budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedsiębiorstwa istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego