Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 31.766
1. Wartości niematerialne i prawne 9
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 27.750
  a) środki trwałe 27.406
  b) środki trwałe w budowie 344
3. Inwestycje długoterminowe 539
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.328
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.190
II Aktywa obrotowe 7.478
1. Zapasy 9
2. Należności krótkoterminowe 7.300
3. Inwestycje krótkoterminowe 89
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80
Ogółem aktywa 39.244
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 21.012
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.232
1. Rezerwy na zobowiązania 6.236
2. Zobowiązania długoterminowe 487
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7.879
4. Rozliczenia międzyokresowe 3.630
Ogółem pasywa 39.244