Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa dla ciepła MPEC - czerwiec 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 do dnia 31 maja 2023

uwzględniająca Zmianę taryfy obowiązującą od dnia 1 października 2022r.

 


1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE.

 1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.);
 2. rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92);
 3. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.);
 4. przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem;
 5. przedsiębiorstwo ciepłownicze "FIBRIS S.A." w Przemyślu - obce źródło ciepła, w którym przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje zakupu ciepła dla odbiorców ciepła z tego źródła ;
 6. przedsiębiorstwo wytwórcze - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w eksploatowanym przez to przedsiębiorstwo źródle ciepła;
 7. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 8. ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;
 9. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 10. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 11. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
 12. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 13. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 14. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 15. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 16. układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
 17. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 18. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 19. taryfa - zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 20. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.


2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji na:

 1. przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/30/277/U/2/98/EB,
  na okres od 15 września 1998 r. do 15 września 2028 r.
 2. obrót ciepłem – decyzja Prezesa URE z dnia 30 lipca 2021 r. nr OCC/389/277/W/OKR/2021/JWi
  na okres od 1 września 2021 r. do 15 września 2028 r.


3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
O-p Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego źródła ciepła - przedsiębiorstwa wytwórczego PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.
I-w Odbiorcy zasilani w ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych (obsługujących jeden budynek lub budowlę) eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
G-w Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
G-z Odbiorcy zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
O-n Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego źródła ciepła przedsiębiorstwa ciepłowniczego „ FIBRIS S.A.” w Przemyślu.


4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT.

W niniejszej taryfie ustalono stawki opłat netto. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Stawki opłat za usługi przesyłowe.

Lp.

Rodzaj stawki opłaty

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-p

47.970,93

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.997,58

1.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,43

2.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

I-w

76.842,62

2.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.403,55

2.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

35,95

3.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-w

74.564,97

3.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.213,75

3.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

29,04

4.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-z

82.919,44

4.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.909,95

4.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

36,48

5.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-n

70.405,72

5.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

5.867,14

5.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,79

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [w mm]
Przyłączenie do sieci [w PLN/mb]

DN 40

420,18

DN 50

490,71

DN 65

515,13

 


5. ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

6. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT

 1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
  stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.

7. ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI

 1. W rozliczeniach z odbiorcami poza stawkami opłat za usługi przesyłowe przedsiębiorstwa energetycznego, stosowane będą ceny i stawki opłat ustalone w taryfie przedsiębiorstwa ciepłowniczego FIBRIS S.A., w zakresie:
  • ceny ciepła (w zł/GJ)
  • ceny za zamówioną moc cieplną, (w zł/MW),
  • ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia jego ubytków (w zł/m3),
  • stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
  • stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ),
  oraz ceny ustalone w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. w zakresie:
  • ceny ciepła (w zł/GJ)
  • ceny za zamówioną moc cieplną, (w zł/MW),
  • ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia jego ubytków (w zł/m3),

 2. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła, stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe, stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ulegają każdorazowo zmianie wraz ze zmianą taryfy dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego oraz przedsiębiorstwa wytwórczego.

* * * * * * * * * * * * * * * *

W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 01.06.2022r. wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą taryfę oraz Zmianę taryfy obowiązującą od dnia 01.10.2022r. wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą wspomnianą zmianę.

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.06.2022 - 30.05.2023 (przedł. do 11.08.2023) (1,43MB)

PDFZmiana Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2022 r. (1,21MB)