Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie na obsługę bankową MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ MPEC PRZEMYŚL SP. Z O.O.

w trybie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

6/ZP/2022

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe
Kategoria zamówienia - usługa
Określenie przedmiotu za pomocą kodu CPV: 66110000-4 – usługi bankowe

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej na zasadach określonych w  „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1 Kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie obsługi bankowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.  polegającej na:

 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych Spółki w złotych polskich, na których gromadzone będą wpłaty oraz z których dokonywane będą wypłaty środków;
 2. Możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym Przedsiębiorstwa. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Spółki;
 3. Możliwość udzielenia kredytu inwestycyjnego. Kredyt będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Spółki;
 4. Instalacji systemu bankowości elektronicznej, zapewniającego bezpieczną obsługę rachunków bankowych w systemie online, przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w tym zakresie oraz zapewnienie bezpłatnie dodatkowych akcesoriów (tokeny, karty).  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych w systemie bankowości elektronicznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 5. Bezpłatnym aktualizowaniu wersji oprogramowania online;
 6. Przeprowadzaniu rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego przy użyciu elektronicznego systemu bankowości;
 7. Zapewnieniu kompatybilności systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym KOMADRES, obsługa rachunków bankowych płatności masowych  – uzgodnienie między stronami umowy algorytmu generowania indywidualnego rachunku bankowego dla poszczególnych kontrahentów Zamawiającego;
 8. Udostępnianie dziennych wyciągów bankowych oraz raportów z płatności masowych w formie elektronicznej do godz. 7:00 następnego dnia roboczego;
 9. Zapewnieniu opieki doradcy bankowego w zakresie realizacji przedmiotu umowy poprzez kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy.

5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 28 kwietnia 2022r. na czas nieokreślony.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
Formularz ofertowy powinien być podpisany (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, każdy ze składanych dokumentów powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

8.1 Oferty prosimy składać w kopercie z napisem „Oferta na obsługę bankową - postępowanie Nr 6/ZP/2022” w jeden z wybranych sposobów:

1 złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;

2 przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

3 przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 8.1. ppkt. 3) plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 14) lub e-mailem (przetarg@mpec.przemysl.pl) hasło dostępowe, najpóźniej na 10 minut przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 22 kwietnia 2022r. do godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby lub na skrzynkę emailową Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

10.1 Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

10.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 27 kwietnia 2022r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI

12.1 Formularz ofertowy;

12.2 Regulamin zamówień sektorowych.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Główny Księgowy Dorota Knapik
–  tel. 16 670 42 53 wew. 234;
–  tel. mob. 533 670 044
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 14.04.2022r. 


Dokumenty dotyczące postępowania ofertowego

PDFOgłoszenie w sprawie postępowania ofertowego (1,40MB)

DOCFormularz ofertowy w formacie edytowalnym doc (101,00KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (809,79KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia i wyboru oferty z dnia 25.04.2022r. (380,84KB)