Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie węzła dla budynku Brodzińskiego 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYKONANIE KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

3/ZP/2022

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy poniższej kwoty 428 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku przy ul. Brodzińskiego 6 w Przemyślu

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 23.03.2022r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

1) Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku przy ul. Brodzińskiego 6 w Przemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

2) Wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego  – 5 egz. Projektu budowlanego + wersja elektroniczna;

3) Dostawa węzła.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 • Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do 7 kwietnia 2022r.
 • Termin zakończenia zamówienia (dostawa węzła) – do 22 kwietnia 2022 r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu min. 20 szt. kompaktowych węzłów cieplnych o mocy co najmniej 100 kW w ciągu ostatnich 3 lat, wraz z referencjami (wg Załącznika Nr 3 do SWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 3/ZP/2022 nie otwierać przed godz. 12:30, 24 marzec 2022 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 12.00 29 marca 2022 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 12.30 29 marca 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 4. Formularz ofertowy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 15.03.2022r. 


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - węzeł Brodzińskiego 6 (522,27KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (SOPZ) (1,69MB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (48,29KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (40,97KB)

PDFzałącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (964,56KB)

PDFzałącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 24.03.2022r. (386,04KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Informacje dodatkowe

PDFInformacja z dnia 23.03.2022r. o przedłużeniu terminu składania ofert (563,38KB)

PDFOdpowiedzi na pytania oferenta dot. zmian w treści wzorca umowy - z dnia 24.03.2022r. (293,04KB)

PDFStanowisko Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 24.03.2022r. w sprawie zmiany zapisów wzoru umowy - załącznika nr 4 do SWZ (376,59KB)

PDFzałącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 24.03.2022r. (386,04KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 14.03.2022r. (500,02KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 29.03.2022r. (733,60KB)

 

Unieważnienie przetargu

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego - stanowisko Zarządu MPEC z dnia 31.03.2022r. (209,13KB)