Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa paliw płynnych ON i PB 95 2022/2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe
Kategoria zamówienia - zakup paliw płynnych silnikowych – sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Paliwa płynne ON i PB 95 w orientacyjnych ilościach (rocznie):

 1. Olej napędowy ON „standardowy” - 4.000 litrów
 2. Benzyna bezołowiowa PB 95 - 6.000 litrów

Wskazana powyżej wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.

Olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa powinny spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z:

 • PN-EN 590:2013-12 dla ON;
 • PN-EN 228:2013-04 – paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa;
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 247)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega, aby stacja paliw składającego ofertę znajdowała się w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" - obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy złożyć w jeden z trzech poniższych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta - postępowanie Nr 2/ZP/2022. Nie otwierać przed 28.03.2022r.”
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta - postępowanie Nr 2/ZP/2021. Nie otwierać przed 28.03.2022r.”
 3. przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 3) formularz ofertowy musi zostać podpisany przez oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta także zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu 513 087 845) lub e-mailem (na adres przetarg@mpec.przemysl.pl) hasło dostępowe do pliku, najpóźniej na 5 minut przed terminem otwarcia ofert.
 1. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 28 marca 2022r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2024r.

Dostawa paliwa – tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta odbywać się będzie w częściach, sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00:

Andrzej Jurkowski
–  tel. 16 670 42 53 wew. 260;
–  tel. mob. 513 087 845
–  e-mail:

Przemyśl, dnia 11.03.2022r.


W załączeniu zamieszczamy skan ogłoszenia, formularz ofertowy oraz propozycję umowy w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup paliw płynnych na lata 2022-2024 (744,12KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (861,90KB)

DOCXFormularz ofertowy w formacie edytowalnym docx (44,83KB)

PDFPropozycja umowy na zakup paliw płynnych w latach 2022-2024 (735,73KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Rozstrzygnięcie przetargu

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 28.03.2022r. (1 018,24KB)