Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cennik usług dodatkowych 2022

Cennik za usługi i czynności dodatkowe
realizowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia 01.03.2022r.)
 
Lp. Rodzaje usług i czynności dodatkowych Opłata
netto
(zł)
Podatek VAT
(zł)
Opłata brutto
(zł)
I Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła
1. na wniosek odbiorcy 1)
a) wyłączenie przyłącza 130,08 29,92 160,00
b) włączenie przyłącza 130,08 29,92 160,00
c) wyłączenie instalacji odbiorczej 65,04 14,96 80,00
d) włączenie instalacji odbiorczej 65,04 14,96 80,00
2. w innych przypadkach 2)
a) wznowienie dostawy ciepła 162,60 37,40 200,00
b) w uzasadnionych przypadkach wartości określone w pkt 2 lit. a rozliczane będą według rzeczywistych kosztów poniesionych przez MPEC
II Napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy i instalacji odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła 3):
1. do 30 kW 48,78 11,22 60,00
2. powyżej 30 do 100 kW 65,04 14,96 80,00
3. powyżej 100 do 500 kW 130,08 29,92 160,00
4. powyżej 500 kW 195,12 44,88 240,00
III Spuszczenie nośnika ciepła z urządzeń i instalacji odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła 3):
1. do 30 kW 48,78 11,22 60,00
2. powyżej 30 do 100 kW 65,04 14,96 80,00
3. powyżej 100 do 500 kW 97,56 22,44 120,00
4. powyżej 500 kW 130,08 29,92 160,00
IV Zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego
1. sprawdzenie przez MPEC licznika ciepła niebędącego własnością MPEC, stanowiącego układ pomiarowo-rozliczeniowy lub wchodzącego w skład takiego układu, w miejscu jego zainstalowania 48,78 11,22 60,00
2. wymontowanie i sprawdzenie licznika ciepła stanowiącego układ pomiarowo-rozliczeniowy lub wchodzącego w skład takiego układu, na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi przepisami 4)
wg wyceny MPEC
V Założenie nowej plomby (plomb) przez MPEC w miejsce plomb uszkodzonych lub zniszczonych
1. założenie nowej plomby lub plomb na jednym liczniku ciepła lub jednym urządzeniu 162,60 37,40 200,00
VI Obsługa urządzeń i instalacji odbiorczych
1. opłata miesięczna za obsługę węzłów cieplnych i innych urządzeń o mocy zamówionej:
a) do 30 kW 65,04 14,96 80,00
b) powyżej 30 do 100 kW 260,16 59,84 320,00
c) powyżej 100 do 500 kW 325,20 74,80 400,00
d) powyżej 500 kW 390,24 89,76 480,00
2. instalacje odbiorcze - do 100 metrów bieżących: 130,08 29,92 160,00
3. instalacje odbiorcze - powyżej 100 metrów bieżących: 260,16 59,84 320,00
VII Naprawa lub remont instalacji odbiorczych
1. naprawa lub remont instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania lub/i ciepłej wody użytkowej zgodnie z zawartą umową
VIII Rozliczanie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu
1. sporządzenie rozliczenia zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu 13,02 1,04 14,06
IX Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła:
1. zmiana charakterystyki grzewczej dla budynku 112,95 25,98 138,93
2. zwiększenie mocy zamówionej wymagające poniesienia nakładów finansowych wg wyceny MPEC
X Eksploatacja instalacji odbiorczej zlecona przez odbiorcę
1. eksploatacja instalacji w budynku zgodnie z zawartą umową - opłata miesięczna za lokal 8,06 1,85 9,91
XI Sporządzenie zestawień ilościowych sprzedaży ciepła dotyczące obiektu(ów) odbiorcy na jego wniosek, za okres: 5)
1. do 12 miesięcy 40,65 9,35 50,00
2. powyżej 12 do 36 miesięcy 48,78 11,22 60,00
3. powyżej 36 do 60 miesięcy 65,04 14,96 80,00
XII Analizy zmian opłat za ciepło 5)
1. sporządzenie analizy zmian opłat za ciepło w zwiazku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła lub zmianą zamówionej mocy cieplnej 65,04 14,96 80,00


WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZASAD NALICZANIA OPŁAT UJĘTYCH W NINIEJSZYM CENNIKU:

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

2) Określonych w art. 6b. ustawy Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.):
Dostawca może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeżeli:

  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie ciepła,
  2. odbiorca zwleka z zapłatą za ciepło, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności – na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne,
  3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit. a i pkt. 2 lit. b Cennika naliczana jest odbiorcy, któremu MPEC wstrzymał dostawę ciepła, po wznowieniu dostawy ciepła w oparciu o pisemne uzgodnienia z odbiorcą gotowości i terminu odbioru ciepła.

3) opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona w obowiązujących taryfach dla ciepła lub cennikach.

4) Zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, (Dz.U. 2020 poz. 718 z późn. zm.) cyt: "odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:
1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego".

5) Opłata za zestawienia i analizy obejmuje łącznie asortyment ciepła (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło wentylacyjne i technologiczne) określony przez odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła dla jednego obiektu. Zestawienia i analizy sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu odbiorcy, o ile istnieje ich oddzielne opomiarowanie, stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy MPEC a odbiorcą ciepła.


Opłaty wskazane w punktach VIII, IX i X podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok bezpośrednio poprzedni.

Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być zmieniana na mocy Zarządzenia Zarządu MPEC.


Aktualny cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowany przez MPEC dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, na oficjalnej witrynie internetowej pod adresem https://mpec.przemysl.pl oraz na witrynie internetowej BiP pod adresem: https://bip.mpec.przemysl.pl


W załączeniu zamieszczamy skan cennika obowiązującego od dnia 01.03.2022r. wraz Zarządzeniem Zarządu MPEC wprowadzającym cennik w życie.

PDFCennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowanych przez MPEC Przemyśl - obowiązujący od dnia 01.03.2022 (1,49MB)