Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup licencji oprogramowanie antywirusowe ESET

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

1/ZP/2022

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej na zasadach określonych w  „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1 Dostawa licencji na użytkowanie oprogramowania, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

5.2.1 Dostawa licencji – prawa do użytkowania oprogramowania ESET Protect Entry On-Prem na 50 stanowisk, na okres 2 lat, począwszy od 19.03.2022r;

5.2.2 Dostawa licencji – prawa do użytkowania oprogramowania ESET Protect Advanced ON-PREM  na 50 stanowisk, na okres 2 lat, począwszy od 19.03.2022r;

5.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – dostarczenie licencji - nie później niż do 18.03.2022r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY

7.1 Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub powinna zawierać wszystkie informacje o których mowa w formularzu ofertowym;

7.2 Składana oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poświadczonym profilem zaufanym przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa;

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

8.1 Oferty prosimy składać w formie elektronicznej przesyłając ofertę na adres e-mail:  

8.2 Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 8 marca 2022r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

8.3 Oferta - plik zawierający formularz ofertowy o którym mowa w pkt. 8.1 może zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 14) lub e-mailem () hasło dostępowe, najpóźniej na 10 minut przed terminem otwarcia ofert.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

10.1 Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

10.2 Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo (najniższa cena oferty). 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 10 marca 2022r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI

12.1 Formularz ofertowy;

12.2 Regulamin zamówień sektorowych.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru oprogramowania o którym mowa w pkt. 5.2.1 lub 5.2.2;
 2. unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Krzysztof Kalinowski
–  tel. 16 670 42 53 wew. 261;
–  tel. mob. 501 336 945
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 28.02.2022r. 


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące postępowania przetargowego

PDFOgłoszenie w sprawie postępowania (1,98MB)

DOCFormularz ofertowy w formacie edytowalnym doc (97,50KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (992,86KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 02.03.2022r. (129,17KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 08.03.2022r. (731,35KB)

PDFProtokół weryfikacji i wyboru oferty (1,25MB)