Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA EP - 2022

TARYFA DLA CIEPŁA

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15

obowiązuje od dnia 10 marca 2022r. do dnia 31 maja 2023r.

z uwzględnieniem Zmiany taryfy dla ciepła
obowiązującej od dnia 4 marca 2023 r.

 

I. OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW.

 1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.);
 2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92);
 4. sprzedawca ciepła - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. (PTEP);
 5. odbiorca ciepła - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (MPEC),
 6. ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;
 7. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 9. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 10. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 11. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 12. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 13. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
 14. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 15. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 16. taryfa - zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 17. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.


II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYTWARZANIEM CIEPŁA

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła w źródle ciepła Ciepłowni "Zasanie" wyposażonym w 4 kotły wodne opalane węglem kamiennym, zlokalizowanym w miejscowości Przemyśl przy ulicy Emilii Plater 8, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Łączna moc zainstalowana źródła ciepła wynosi 80 MW.

W/w działalność prowadzona jest na podstawie udzielonej koncesji z dnia 30 lipca 2021r. nr WCC/2903/69711/W/DRE/2021/ESZ na okres od dnia 1 września 2021r. do dnia 31 grudnia 2040r.

Jedynym odbiorcą wytworzonego w Ciepłowni Zasanie ciepła zawartego w wodzie sieciowej będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (MPEC).

III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.
 

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
O-PE Odbiorca ciepła zawartego w wodzie gorącej wytwarzanego w Ciepłowni Zasanie


IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.

W taryfie ustalono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość cen i stawek opłat za wytworzenie ciepła

 
Lp.
 

Rodzaj ceny

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

O-PE

85.215,36

2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

7.101,28

3

Cena ciepła

zł/GJ

89,14

4

Cena nośnika ciepła

zł/m3

36,31


V. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła.

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców, które zostały  określone w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 • nielegalnego pobierania ciepła,
 • konieczności udzielania bonifikat i upustów

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach, przy czym do ustalenia opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie - w odniesieniu do nich podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* * * * * * * * * * * * * * * *


W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 10.03.2022 r. wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą taryfę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. oraz Zmiany taryfy dla ciepła: zmianę obowiązującą od dnia 27.08.2022 r., zmianę obowiązującą od dnia 15.12.2022 r. oraz zamianę obowiązującą od dnia 4 marca 2023 r.

PDFTaryfa dla ciepła - obowiązująca w okresie 10.03.2022 - 31.05.2023 (przedł. do 26.12.2023) (774,96KB)

PDFZmiana taryfa dla ciepła obowiązująca od 27.08.2022 (1,22MB)

PDFZmiana taryfa dla ciepła obowiązująca od 15.12.2022 (1,18MB)

PDFZmiana taryfa dla ciepła obowiązująca od 04.03.2023 (1,06MB)