Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku F1 przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

12/ZP/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku 1F przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu 

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 1.000 (jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia 25.11.2021r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. wykonanie zadań zgodnie z dokumentacją projektową (dł. przyłącza ok. 20 mb.),
 2. dostawę materiałów do budowy przyłącza,
 3. rury preizolowane (wg. projektu),
 4. 100% badania spawów metodą RTG,
 5. odtworzenie nawierzchni po wykonaniu prac opisanych w §3 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ np. terenów zielonych, chodników, drogi pożarowej itp. oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy w tym robot budowlano- montażowych.

W ofercie nie należy przewidywać płukania i uruchamiania sieci i przyłączy.

Sugerowana wizja w terenie przed złożeniem oferty - termin do uzgodnienia telefonicznie.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę – do dnia 15 grudnia 2021 r.;
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 12 stycznia 2022 r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 80 i długości min. 100 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje) (wg Załącznika Nr 3 do SWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 12/ZP/2021 nie otwierać przed godz. 12:30, 26 listopada 2021” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 26 listopada 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Dokumentacja projektowa;
 4. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 5. Formularz ofertowy;
 6. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 10.11.2021r. (sprostowanie treści ogłoszenia - 15.11.2021r.)


Dokumenty dotyczące przetargu

PDFSprostowanie z dnia 15.11.2021r. treści ogłoszenia o zamówieniu sektorowym oraz Specjalnych Warunków Zamówienia w kwestii wniesienia wadium. (508,16KB)

PDFSprostowanie z dnia 17.11.2021r. do zestawienia materiałów dołączonych do projektu budowlanego (662,01KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 1F przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (549,23KB)

PDFOgłoszenie (uwzględniające sprostowanie z dnia 15.11.2021r.) o zamówieniu sektorowym - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 1F przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (546,12KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (1,64MB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) uwzględniające sprostowanie z dnia 15.11.2021r. (1,64MB)

PDFDokumentacja projektowa (pdf zabezpieczony hasłem) (12,07MB)

PDFzałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (41,81KB)

PDFzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (47,36KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (49,16KB)

PDFzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (42,22KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (wersja edytowalna) (36,94KB)

PDFzałącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (50,27KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wersja edytowalna) (40,29KB)

PDFzałącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (81,17KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 10.11.2021r. (357,16KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 26.11.2021r. (522,24KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 30.11.2021r. (1 007,92KB)