Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Zarządu Spółki

Regulamin Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Uchwałą nr 20/2021 z dnia 13 września 2021r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz ze schematem
Spółki MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
oraz Regulaminu Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Zarządu (zwany dalej „Regulaminem”) ustala organizację, tryb i sposób działania Zarządu Spółki - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127415, NIP 7950200728, REGON 650024129, zwaną w dalszej części Regulaminu „Spółką”.

§ 1

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o przepisy  Umowy Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej, uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki i Radę Nadzorczą Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Regulamin Zarządu ustala w szczególności:

 • zakres obowiązków Zarządu Spółki,
 • sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki
 • tryb działania oraz sposób podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w trybie i na zasadach określonych w Umowie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ 2

SKŁAD I ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU

§ 5

Zarząd Spółki reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

§ 6

Prezes Zarządu wykonuje swoje obowiązki osobiście.

§ 7

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 8

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Prokurent, z wyjątkiem spraw dotyczących stosunku pracy, do których uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 9

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i reprezentowaniem Spółki, niezastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych i Umowie Spółki dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności:
  1. podejmowanie działań zastrzeżonych dla Zarządu na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
  2. zarządzanie majątkiem Spółki,
  3. składanie i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki,
  4. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów z zastrzeżeniem przypadków, gdy do czynności tych wymagana jest zgoda innych organów Spółki,
  5. ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictw,
  6. zatwierdzanie i wprowadzanie regulaminów i innych dokumentów określających wewnętrzny porządek, organizację oraz prawa i obowiązki pracowników Spółki, w tym regulaminu pracy i regulaminu ZFŚS,
  7. wprowadzanie regulaminów organizacyjnych określające strukturę, zadania i kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Spółce,
  8. przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Spółki,
  9. składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
  10. zawieranie i rozwiązywanie z pracownikami Spółki umów o pracę oraz ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
  11. występowanie do innych organów spółki z wnioskami we wszystkich sprawach.
 2. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów Spółki.

§ 10

Prezes Zarządu sprawuje ogólny nadzór nad prowadzeniem wszystkich spraw Spółki.

1.  Bezpośrednio nadzoruje i kontroluje działania podległych komórek w zakresie:

 1. spraw inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorstwa,
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy , ppoż, oraz  obrony cywilnej,
 3. obsługi prawnej,
 4. eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
 5. produkcji i przesyłania i dystrybucji energii cieplnej,
 6. przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
 7. obsługi odbiorców energii cieplnej, w tym zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń z klientami,
 8. racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
 9. remontów,
 10. spraw związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa,
 11. spraw dotyczących zarządzania systemami jakości.
 12. spraw związanych z działalnością informacyjną, promocyjną i reklamową Spółki.
 1. Pośrednio, przy pomocy Głównego Księgowego – prokurenta, nadzoruje:
 1. sprawy kadrowe i dyscyplinarne,
 2. sprawy organizacyjne,
 3. księgowość,
 4. sprawy dotyczące planowania i kontroli kosztów,

     ponadto :

 1. Ustala warunki wynagradzania dla Głównego Księgowego.

§ 11

Prezesa Zarządu, podczas jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy - Prokurent.

ROZDZIAŁ 3

SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ ZARZĄDU

§ 12

Uchwał Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

 1. przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej Spółki wniosków w sprawach, które według Umowy Spółki są zastrzeżone do ich decyzji:
 1. podziału zysku i sposobu pokrycia strat,
 2. zbycia lub nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości,
 3. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. tworzenia funduszy celowych,
 5. rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 700.000 (siedemset tysięcy) złotych,
 1. inwestycje,
 2. zbycie lub nabycie środków trwałych,
 3. najem lokali,
 4. zatwierdzenie zasad wynagradzania, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
 5. zatwierdzenie planów techniczno – ekonomicznych,
 6. zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych Spółki,
 7. zatwierdzenie zmian struktury organizacyjnej  /schematu/ Spółki,
 8. podejmowanie decyzji o umorzeniu należności i spisywaniu w koszty.

§ 13

 1. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu, jeżeli dotyczą :
 1. zawarcia umowy, której wartość mieści się w granicach kwot 200.000 zł.- /dwieście tysięcy zł./  a 700.000 zł.- / siedemset tysięcy zł./,
 2. zawarcia umowy długoterminowej.
 1. Podpunkt a) i b) nie dotyczy umów sprzedaży ciepła.

ROZDZIAŁ 4

POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 14

 1. Zarząd Spółki obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez  osobę upoważnioną przez Prezesa Zarządu.
 6. Protokół podpisuje Prezes Zarządu i protokolant.

ROZDZIAŁ 5

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 15

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.
 2. Teksty uchwał przechowywane są w aktach Spółki wraz z protokołami posiedzeń Zarządu Spółki.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzeniu lub w innym terminie wskazanym w treści wspomnianej uchwały.


W załączeniu zamieszczamy skan oryginalnego dokumentu - Regulaminu Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

PDFRegulamin Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z roku 2021 (1,28MB)