Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Badanie sprawozdania finansowego MPEC

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MPEC

w trybie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

1/GK/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe
Kategoria zamówienia - usługa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej na zasadach określonych w  „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1 Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w podziale na zadania:

 • Zadanie nr 1 pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021”,
 • Zadanie nr 2 pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022”,

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz normami badania ustalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

5.2.1 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie czynności badania dokumentów w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), osobno dla każdego zadania;

5.2.2 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyczerpujących wskazówek, informacji i wyjaśnień w trakcie badania, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego;

5.2.3 Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować dyspozycyjność wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu;

5.2.4 Wykonawca jest zobowiązany zakończyć badania zgodnie z harmonogramami oraz przedłożyć pisemne sprawozdanie z badania w ciągu 14 dni od daty zakończenia badania w czterech egzemplarzach.

5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.5 Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. (Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta, nie później niż do:

6.1  za rok 2021 - do 31 marca 2022 roku.

6.2  za rok 2022 - do 31 marca 2023 roku.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
Składana oferta powinna zawierać co najmniej:

7.1 Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

7.2 Aktualny odpis z rejestru sądowego;

7.3 Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot oraz biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

7.4 Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

7.5 Informację o przeprowadzonych badaniach;

7.6 Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu za poszczególne lata (na formularzu ofertowym).

Formularz ofertowy oraz wymagane dokumenty powinny być podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, każdy ze składanych dokumentów powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

8.1 Oferty prosimy składać w kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok - postępowanie Nr 1/GK/2021” w jeden z wybranych sposobów:

8.1.1 złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;

8.1.2 przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

8.1.3 przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 8.1.3) plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 14) lub e-mailem (przetarg@mpec.przemysl.pl) hasło dostępowe, najpóźniej na 10 minut przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 15 października 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby lub na skrzynkę emailową Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

10.1 Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

10.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną, łącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 15 listopada 2021r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI

12.1 Formularz ofertowy;

12.2 Regulamin zamówień sektorowych.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Główny Księgowy Dorota Knapik
–  tel. 16 670 42 53 wew. 234;
–  tel. mob. 533 670 044
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 21.09.2021r. 


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące postępowania ofertowego

PDFOgłoszenie w sprawie postępowania ofertowego (2,11MB)

DOCFormularz ofertowy w formacie edytowalnym doc (99,50KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (1 012,86KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 15.10.2021r. (635,91KB)

PDFProtokół weryfikacji ofert oraz uchwała RN MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 20.10.2021r. dot. wyboru oferty (1,51MB)