Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa trzech węzłów cieplnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYKONANIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

10/ZP/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy poniższej kwoty 428 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla trzech budynków przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu:

 1. budynek B1;
 2. budynek B2;
 3. budynek B3.
 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 26.08.2021 r. do godz. 13.00 30.08.2021r. do godz. 15.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

1) Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla trzech budynków przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu:

a) budynek B1, Qc.o. = 60 kW, Qc.w.u. = 100 kW;

b) budynek B2, Qc.o. = 60 kW, Qc.w.u. = 100 kW

c) budynek B3, Qc.o. = 60 kW, Qc.w.u. = 100 kW

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

2) Wykonanie dokumentacji projektowej węzłów cieplnych – 5 egz. Projektu budowlanego + wersja elektroniczna;

3) Dostawa węzłów.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Węzeł cieplny dla budynku B1 przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego:

  1)      Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do dnia 15 września 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 10 października 2021 r.

 2. Węzeł cieplny dla budynku B2 przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego:

  1)      Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do dnia 15 września 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 10 października 2021 r.

 3. Węzeł cieplny dla budynku B3 przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego:

  1)      Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – do dnia 15 września 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 10 października 2021 r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania (lub zrealizowanych zadań) polegającego na wykonaniu 20 szt. kompaktowych węzłów cieplnych o mocy co najmniej 100 kW w ciągu ostatnich 3 lat wraz z referencjami (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 10/ZP/2021 nie otwierać przed godz. 12:30, 31 sierpnia 2021 r.” w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu, co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 4. Formularz ofertowy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Damian Ochenduszkiewicz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 249;
–  tel. mob. 575 148 350
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 16.08.2021r. 


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące przetargu w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - dostawa 3 węzłów cieplnych (530,42KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (1,53MB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (534,81KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (180,58KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (48,82KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (206,29KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (40,99KB)

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (276,42KB)

PDFSchemat technologiczny węzła cieplnego (60,64KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

PDFInformacja Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o przesunięciu terminu wniesienia wadium (133,10KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 16.08.2021r. (352,32KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 31.08.2021r. (932,22KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 02.09.2021r. (1,39MB)