Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa węzłów cieplnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYKONANIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

8/ZP/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków w Przemyślu przy ul.:

 1. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (budynek A);
 2. Tatarskiej (budynek BP1);
 3. Tatarskiej (budynek BP2);
 4. Leszczyńskiego (Wikana B2)
 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 07.06.2021r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia (wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

1) Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków w Przemyślu przy ul.:

- Żołnierzy II Korpusu Wojska Polskiego (budynek A) Qc.o. = 160 kW, Qc.w.u. = 120 kW,

- Tatarskiej (budynek BP1) Qc.o. = 152 kW, Qc.w.u. = 88 kW,

- Tatarskiej (budynek BI) Qc.o. = 116 kW, Qc.w.u. = 88 kW,

- Leszczyńskiego (Wikana B2) Qc.o. = 113 kW, Qc.w.u. = 84 kW

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

2) Wykonanie dokumentacji projektowej węzłów cieplnych – 5 egz. Projektu budowlanego + wersja elektroniczna

3) Dostawa węzłów

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żołnierzy II Korpusu Wojska Polskiego (budynek A):

  1)      Termin dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – 6 lipca 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 20 lipca 2021 r.

 2. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Tatarskiej (budynek BP1):

  1)      Termin dostarczenie uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – 16 lipca 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 6 sierpnia 2021r.

 3. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Tatarskiej (budynek BI):

  1)      Termin dostarczenie uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – 16 lipca 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 6 sierpnia 2021r.

 4. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Leszczyńskiego (Wikana B2).:

  1)      Termin dostarczenie uzgodnionej dokumentacji projektowej węzła – 16 lipca 2021r.
  2)      Termin zakończenia (dostawa węzła) – do dnia 6 sierpnia 2021r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu zadań polegających na wykonaniu 20 szt. kompaktowych węzłów cieplnych o mocy co najmniej 100 kW w ciągu ostatnich 3 lat wraz z referencjami (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 8/ZP/2021 nie otwierać przed godz. 12:30, 9 czerwca 2021” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 9 czerwca 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 4. Formularz ofertowy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 249;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 31.05.2021r. 


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące przetargu w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - dostawa 4 węzłów cieplnych (612,21KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (2,00MB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (809,35KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (188,96KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (49,82KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (206,73KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanych zadań (wersja edytowalna) (40,71KB)

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (277,36KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 27.05.2021r. (255,05KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 09.06.2021r. (937,94KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 15.06.2021r. (1,38MB)