Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przyłączy ciepłowniczych - ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

7/ZP/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych tj.:

 1. Przyłącza ciepłowniczego na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projektowanego na dz. Nr 1240/2, obr. 203 w Przemyślu (Budynek A - przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego )
 2. Przyłącza ciepłowniczego na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projektowanego na dz. Nr 1240/1, obr. 203 w Przemyślu (Budynek B przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego )

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 02.06.2021r. do godz. 13.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. Przyłącza ciepłowniczego na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projektowanego na dz. Nr 1240/2, obr. 203 w Przemyślu (Budynek A)
 2. Przyłącza ciepłowniczego na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projektowanego na dz. Nr 1240/1, obr. 203 w Przemyślu (Budynek B)

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia ( wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę – do dnia 17 czerwca 2021 r.;

 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 28 lipca 2021 r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 65 i długości min. 70 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje) (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 7/ZP/2021 nie otwierać przed godz. 12:30, 7 czerwca 2021” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 7 czerwca 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Dokumentacja projektowa;
 4. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 5. Formularz ofertowy;
 6. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Damian Ochenduszkiewicz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 249;
–  tel. mob. 575 148 350
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 21.05.2021r. 


Dokumenty dotyczące przetargu

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci (600,55KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (602,50KB)

PDFDokumentacja projektowa - do budynku A (pdf zabezpieczony hasłem) (20,78MB)

PDFDokumentacja projektowa - do budynku B (pdf zabezpieczony hasłem) (20,13MB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (206,22KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (233,78KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (44,10KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (176,65KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (wersja edytowalna) (38,47KB)

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (142,50KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wersja edytowalna) (40,37KB)

PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (279,16KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Wyjaśnienia - korespondencja z oferentami

PDFOdpowiedź MPEC z dnia 28.05.2021r. na pytania oferentów (814,52KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 06.05.2021r. (300,85KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert w dniu 07.06.2021r. (556,79KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 14.06.2021r. (1,48MB)