Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Regulamin Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

przyjęty przez Radę Nadzorczą MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Uchwałą nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Rady Nadzorczej


I. Postanowienia ogólne
 

§ 1

Regulamin Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., zwanej w dalszej treści "Radą Nadzorczą" lub "Radą" określa zakres jej kompetencji oraz tryb działania.
 

§ 2

Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powołania i odwołania rady, podejmowanie uchwał.
 

§ 3

Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków.

§ 4

 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników spośród osób legitymujących się uprawnieniami przewidzianymi w przepisach ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Pracownicy Spółki mają prawo do wskazania dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej. Kandydat wskazany przez pracowników nie musi spełniać wymogów o których mowa w ust. 2.
 4. Szczegółowy tryb wskazywania przez pracowników Spółki kandydatów do Rady Nadzorczej, określi regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
 5. Wybrani Przedstawiciele Pracowników uzyskują mandat członka Rady Nadzorczej z dniem powołania przez Zgromadzenie Wspólników.
 6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj.: po upływie kadencji.
 7. Członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani przez zgromadzenie wspólników w każdym czasie.

§ 5

 1. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej o członka Rady Nadzorczej niepochodzącego z wyborów pracowniczych, Przewodniczący Rady  w terminie jednego miesiąca składa Zgromadzeniu Wspólników wniosek o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
 2. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej uchwały są ważne.

§ 6

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub na odległość za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Zgromadzenie Wspólników.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
 4. Rada może odwołać z pełnionych funkcji Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
 5. Sekretarz Rady protokółuje przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzi księgi uchwał oraz protokołów a także rejestry członków Rady wraz z miejscem zatrudnienia i zamieszkania.
 6. Sekretarz Rady przygotowuje materiały na posiedzenia Rady, przygotowuje projekty uchwał.
 7. O każdej zmianie miejsca swojego zatrudnienia lub zamieszkania Sekretarz Rady powiadamia pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powiadamiają o zmianie miejsca zatrudnienia lub zamieszkania Sekretarza Rady.III. Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 8

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt. 2 i 3.
 5. wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku,
 6. ustalanie celów zarządczych dla Zarządu Spółki oraz ocena realizacji celów zarządczych,
 7. ustalenie liczebności Zarządu,
 8. powoływanie członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powołani przez Radę Nadzorczą:
  1. bez zasięgania opinii innych organów spółki, jak również bez przeprowadzania konkursu,
  2. spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Wspólników,
  3. wyłonionych w trybie konkursu przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu Rada Nadzorcza określi w odrębnym Regulaminie Konkursowym, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie członków Zarządu,
 10. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 11. opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 12. opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych i finansowych,
 13. opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
 14. opracowanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 15. wyrażanie w formie uchwały opinii w sprawie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań przez Spółką do świadczenia o wartości przewyższającej 700.000,00 (siedemset tysięcy) PLN,
 16. opiniowanie projektu regulaminu Zarządu,
 17. opiniowanie Regulaminu spółki opracowanego i przedłożonego przez Zarząd,
 18. rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd spółki,
 19. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 20. reprezentowanie Spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim. Rada nadzorcza może delegować na podstawie uchwały członka rady do wykonywania powyższych czynności. Inne czynności prawne pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz czynności z zakresu prawa pracy lub z tytułu kontraktu o zarządzanie w stosunku do członków zarządu wykonuje delegowany przez radę nadzorczą członek rady.

§ 9

 1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
 2. Rada Nadzorcza ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę.
 3. Do wykonywania powyższych czynności Rada Nadzorcza może wyznaczyć poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w składzie dowolnym w zależności od rodzaju sprawy.
 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. Członek rady nadzorczej wykonujący samodzielnie prawo nadzoru obowiązany jest poinformować o tym radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.
 5. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dla swoich potrzeb wykonywania niezbędnych ekspertyz w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.


IV. Zasady działania Rady Nadzorczej.

§ 10

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady powinny odbywać się comiesięcznie.
 2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników lub Zarządu i przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 3. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku przez organy wymienione w ust. 2
 5. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z miejscem posiedzenia, porządkiem obrad powinno być dokonane co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem odbycia posiedzenia. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, mailem lub w uzasadnionych sytuacjach przy użyciu środków powszechnego komunikowania się (Przewodniczący Rady zawiadamia wówczas ustnie o sprawach będących przedmiotem porządku obrad Rady Nadzorczej).
 6. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może nie zachowywać terminu na zwołanie Rady o którym mowa w ust. 5 co nie wpływa na ważność zwołania posiedzenia.
 7. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można chyba, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie wniósł sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad i przyjęcia uchwały.
 10. Głosowanie jest jawne, z tym, że Przewodniczący Rady na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.
 11. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz Rady.
   

§ 11

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  1. numer kolejny protokołu,
  2. datę posiedzenia,
  3. porządek obrad,
  4. stwierdzenie podjęcia uchwał i ich pełny tekst,
  5. ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz imiennie oznaczone zdania odrębne (na żądanie zgłaszającego),
  6. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 3. Protokół sporządza Sekretarz Rady.
 4. Protokół podpisują Członkowie Rady Nadzorczej po jego odczytaniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 5. Uchwały są są integralną częścią protokołu ale są również samodzielnym dokumentem. Sekretarz przedkłada Zgromadzeniu Wspólników protokoły z odbytego posiedzenia wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami niezwłocznie po podpisaniu protokołu przez członków Rady.

§ 12

 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej,
  2. ustalenie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej,
  3. utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki,
  4. reprezentowanie Rady Nadzorczej na zewnątrz.
 2. Sekretarz Rady odpowiada za sprawną obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.  

§ 13

W posiedzeniach Rady mogą brać udział Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 

V. Postanowienia końcowe.

§ 14

 1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, parkingów , materiałów i innych urządzeń Spółki.
 2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd spółki.

§ 15

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.


W załączeniu zamieszczamy skany oryginalnych dokumentów:

 1. Regulamin Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 2. Uchwałę Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia Regulaminu RN
 3. Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu RN

 

PDFRegulamin Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. - uchwalony 27.02.2020r. (1,54MB)

PDFUchwała Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nr 4/2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. (181,41KB)

PDFUchwała nr 1/2020 Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 24.04.2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. (200,32KB)