Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki

 

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki

Przyjęty Uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
z dnia 03.03.2021r.

Wprowadzony w życie z dniem 04.03.2021r. Zarządzeniem Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nr 3/2021 z dnia 04.03.2021r.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (zwany dalej Regulaminem) jest podstawowym, wewnętrznym aktem prawnym ustalającym w szczególności:
 • zasady zarządzania Spółką,
 • wewnętrzną strukturę organizacyjną,
 • szczegółowy zakres kompetencyjny komórek organizacyjnych,
 • zadania, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników oraz członków Zarządu Spółki.
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zwane dalej Spółką, działa na podstawie: Aktu założycielskiego (Umowy Spółki), niniejszego Regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
 1. Założycielem spółki jest Gmina Miejska Przemyśl.
 2. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127415 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa
  w zakresie:
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
  i klimatyzacyjnych,
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe badania i analizy techniczne.
 1. Celem działalności Spółki jest bieżąca realizacja zadań publicznych – zadań własnych Gminy Miejskiej Przemyśl, polegających w szczególności na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez zaopatrywanie mieszkańców Miasta Przemyśla w ciepło.

ROZDZIAŁ 2

ORGANY SPÓŁKI

 1. Organami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki
 1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza działają w oparciu o własne regulaminy, zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określa Umowa Spółki a w sprawach w niej nie unormowanych – uchwały Zgromadzenia Wspólników, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Spółki – przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, tj. przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ - ZAKRES KOMPETENCYJNY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I KIERUJĄCYCH KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SPÓŁKĄ

Zarząd Spółki

 1. Organem zarządzającym i wykonawczym Spółki jest Zarząd Spółki.
 2. Zarząd Spółki reprezentuje spółkę na zewnątrz – zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Akcie Założycielskim Spółki (Umowie Spółki).
 3. W skład Zarządu Spółki wchodzi 2 osoby:
 • Prezes Zarządu,
 • Członek Zarządu – V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży
 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w zakresie, trybie i na zasadach określonych w Umowie Spółki, Regulaminie Zarządu Spółki oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych, a w szczególności:
 • dokonuje czynności cywilno-prawnych w imieniu Spółki,
 • podejmuje zgodnie z przepisami prawa wszelkie decyzje w sprawach Spółki i ponosi za nie odpowiedzialność, z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone w przepisach ustawy lub Umowie Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników,
 • ustala kierunki doskonalenia organizacji, w tym założenia struktury organizacyjnej i kompetencyjnej Spółki,
 • wydaje wewnętrzne akty normatywne Spółki (zarządzenia, regulaminy, procedury, instrukcje, procedury, cenniki i inne).
 1. Zarząd Spółki wytycza kierunki strategiczne Spółki kreuje strategię i misję przedsiębiorstwa oraz kształtuje wizerunek Spółki.

Prezes Zarządu

 1. Prezes Zarządu zarządza przedsiębiorstwem – spółką oraz wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Prezes podejmuje decyzje, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Zarządu.   
 3. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 • organizowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sposób odpowiadający ustaleniom zawartym w planach spółki,
 • stwarzanie warunków perspektywicznego rozwoju przedsiębiorstwa, na podstawie analiz i informacji opracowywanych przez odpowiednie komórki organizacyjne,
 • ustalanie kierunków i zasad polityki kadrowej,
 • nadzór nad zarządzaniem systemami jakości,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi wydajności pracy oraz rozwojowi technicznemu, technologicznemu i informatycznemu przedsiębiorstwa,
 • podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia spraw wojskowych i obrony cywilnej,
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w Spółce,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 • zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • nadzór nad pracą służb bhp,
 • prowadzenie polityki wynagrodzeń zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wypłacania wynagrodzeń,
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów ocen pracowników oraz wyników ich pracy,
 • wpływanie na kształtowanie w przedsiębiorstwie relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku i ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego,
 • nakładanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • przyznawanie nagród i wyróżnień,
 • zapewnienie prawidłowego wdrażania i przestrzegania przepisów,
 • zapewnienie prawidłowej i racjonalnej gospodarki mieniem przedsiębiorstwa.
 1. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży.

V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży

 1. Do zakresu działania V-ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży należy w szczególności nadzór i kontrola działania podległych komórek w zakresie:
 • eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
 • produkcji, przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, ochronie środowiska, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
 • obsługi odbiorców ciepła, w tym zawieranie umów i rozliczeń z klientami,
 • racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
 • remontów,
 • spraw związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa.

Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki

 1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki kierują całokształtem spraw będących w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zgodnie z powierzonymi obowiązkami, wytycznymi, poleceniami otrzymywanymi od przełożonych oraz przyjętym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania jakością.
 2. Kierownicy odpowiadają za właściwą i terminową realizację zadań, sprawną organizację oraz należytą dyscyplinę pracy w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej.
 3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy są wykonawcami ustalanych przez Zarząd strategii i uchwalanych programów.
 4. W każdej komórce organizacyjnej powinien być wyznaczony pracownik, który zastępuje kierownika podczas jego nieobecności. Osobę tą wyznacza każdorazowo kierownik a w przypadku jego nieplanowanej nieobecności Prezes Zarządu lub V-ce Prezes.

ROZDZIAŁ 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI

 1. System organizacji Spółki oparto na wyodrębnionych komórkach organizacyjnych (wydziałach, działach i samodzielnych stanowiskach pracy), przypisanych do wydzielonych pionów organizacyjnych, podległych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki wg zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.
 2. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Poszczególne komórki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia realizacji zadań Spółki.
 4. W przypadku opracowywania, uzgadniania lub opiniowania spraw wchodzących w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych, prowadzenie tych spraw należy do komórki koordynującej wyznaczonej przez Zarząd Spółki.
 5. W razie potrzeby, dla realizacji określonego celu mogą być tworzone zespoły zadaniowe, złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych Spółki. Prawo powołania zespołu przysługuje kierownikowi, jeżeli w składzie zespołu będą pracownicy jednej komórki. W pozostałych przypadkach zespół powoływany jest przez Prezesa Zarządu lub Zarząd Spółki.

ROZDZIAŁ 5

PODLEGŁOŚĆ ORGANIZACYJNA I STRUKTURA ZADANIOWO-KOMPETENCYJNA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI

 1. Prezesowi Zarządu podlegają:
 • Członek Zarządu –  V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży  - (symbol PP)
 • Główny Księgowy  - (symbol PG)

 oraz pośrednio:

 • Dział Księgowości  - (symbol GK)

a także działy i stanowiska samodzielne:

 • Dział Rozwoju i Inwestycji - (symbol ZR)
 • Stanowisko ds. BHP - (symbol ZB)
 • Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością i zamówień publicznych - Pełnomocnik  Zarządu - (symbol ZS)
 • Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej - (symbol ZP)
 1. Członkowi Zarządu – V-ce Prezesowi  ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:
 • Dział Umów i Rozliczeń - (symbol PU)
 • Wydział Ciepłownia - (symbol PC)
 • Główny Specjalista ds. ochrony środowiska - (symbol PO)
 • Wydział Sieci i Węzłów - (symbol PS)

oraz pośrednio:

 • Dział Wykonawstwa - (symbol SW)

 

KOMÓRKI PODLEGŁE PREZESOWI ZARZĄDU ORAZ ICH ZAKRES ZADANIOWO-KOMPETENCYJNY

Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

Do podstawowych zadań  Głównego Księgowego należy koordynacja  oraz nadzór nad praca podległych pracowników w zakresie:

 • księgowości,
 • planowania i kontroli kosztów,
 • spraw organizacyjnych,
 • spraw kadrowych i dyscyplinarnych,
 • rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy,
 • działalności socjalno – bytowej,
 • administracji.

Dział Księgowości.

Do zakresu działania Działu Księgowości należy:

1)  w zakresie księgowości:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przyjmowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwą organizację i przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia, prawidłowego prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wg ustalonych w planie kont zasad,
 • należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów księgowych,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki finansowej spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi na przestrzeganiu zasad i terminów rozliczeń pieniężnych, zapewnieniu zgodności zawieranych umów z obowiązującymi przepisami, zapewnieniu terminowego ściągania należności dochodzenia roszczeń spornych oraz regulowania zobowiązań, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i płacenia podatków i innych świadczeń,  
 • prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi oraz środkami funduszy specjalnych,
 • organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej spółki,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym oraz rozliczeń z tym związanych,
 • sporządzanie obowiązujących analiz i  informacji  finansowych,
 • naliczanie świadczeń pieniężnych pracownikom, przysługującym im ze stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji zarobków pracowników oraz wynagrodzeń uzyskiwanych z tytułu dodatkowego zatrudnienia dla celów podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z budżetem z tytułu podatków, opłat i składek ZUS,
 • obliczanie zgodnie z przepisami zasiłków rodzinnych, chorobowych i wychowawczych, 
 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowego ustalania wysokości zasiłków i  do wniosków o emerytury i renty,
 • zarządzanie okresowych  spisów z natury składników majątkowych Spółki, ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.                                             

2)  w zakresie planowania i kontroli kosztów

 • koordynacja planowania w przedsiębiorstwie oraz opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych (za wyjątkiem planu inwestycyjnego, remontów i bhp),
 • sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ewidencji remontów i inwestycji w układzie plan i wykonanie wg komórek organizacyjnych (do analiz),
 • opracowywanie projektów wniosków i zaleceń zmierzających do poprawy działalności przedsiębiorstwa na podstawie analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich według właściwości Prezesowi Zarządu,
 • opracowywanie wniosków i całości dokumentacji związanej z taryfą dla ciepła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • udzielanie wskazówek w przedmiocie przygotowywania danych do kalkulacji cen          i stawek opłat ciepła i innych usług własnych oraz przestrzeganie cen przyjętych do stosowania,
 • dokonywanie rocznych ocen i analiz kosztów jednostkowych wytwarzania, przesyłu
  i dystrybucji ciepła,

3)  w zakresie spraw organizacyjnych:

 • przygotowywanie projektów aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowywanie na wniosek kierowników komórek organizacyjnych zakresów obowiązków pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz ich kompletowanie,
 • kompletowanie i archiwowanie akt organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • aktualizacja wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

4)  w zakresie kadr:

 • realizowanie polityki kadrowej  w spółce przy współudziale kadry kierowniczej  komórek organizacyjnych,
 • kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • przeprowadzanie rekrutacji, zapewnienie prawidłowego doboru i rozmieszczenia kadr,
 • kierowanie pracowników  na badania lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe,
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy i BHP w stosunku do kobiet ciężarnych, pracowników młodocianych i pracowników z przeciwwskazaniami do pracy na niektórych stanowiskach,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin,
 • prowadzenie, aktualizowanie i archiwowanie obowiązującej dokumentacji osobowej pracowników /kompletowanie teczek osobowych/,
 • przedkładanie wniosków kadrowych w związku z wynikami kontroli przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich,
 • opracowywanie założeń do rocznych planów:
 • funduszu płac,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • urlopów,
 • organizowanie szkolenia pracowników,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy działu.

5)  w zakresie rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy:

 • opracowywanie projektów dokumentacji związanej z zasadami wynagradzania – zakładowego układu zbiorowego pracy,
 • prowadzenie ewidencji funduszu płac z zastosowaniem zasad niezbędnych
  do opracowania sprawozdań GUS i rozliczania poszczególnych składników wynagrodzeń zgodnie z ZUZP,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu wynagradzania,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji do opracowania sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji do opracowania sprawozdań GUS w zakresie czasu pracy.

6)  w  zakresie działalności socjalno – bytowej:

 • opracowywanie  regulaminu zakładowej działalności socjalnej,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizacją wypoczynku,
 • organizowanie, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, imprez okolicznościowych,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych pracownikom i ich rodzinom.

7)  w zakresie administracji:

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • obsługa sekretariatu, 

 

Dział Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Działu Rozwoju i Inwestycji należy:

1)   w zakresie badania potrzeb rynku :

 • współpraca z Urzędem Miejskim w Przemyślu, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Przemyśl oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie dotyczącym ciepłownictwa i ochrony środowiska,
 • analiza projektowanych aktów prawa lokalnego dotyczących w szczególności ciepłownictwa, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego;
 • realizacji przyjętych aktów prawa lokalnego dotyczących ciepłownictwa;
 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w procesie  inwestycyjnym  /właściciel – projektant – urząd/,
 • badanie rynku lokalnego w zakresie: sposobu zaspokajania potrzeb cieplnych, zapotrzebowania na energię cieplną, stanu  technicznego budynków, stanu własności obiektów,
 • monitorowanie kierunków rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów położonych w zasięgu sieci ciepłowniczej,

2)  w zakresie obsługi klientów:

 • analiza wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • wydawanie klientom warunków technicznych przyłączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • przygotowywanie umów przyłączeniowych i nadzór nad ich realizacją,

3)  w zakresie działalności inwestycyjnej:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • wykonywanie prac przedprojektowych dla potrzeb własnych lub innych jednostek projektowych,
 • wykonywanie dla potrzeb przedsiębiorstwa projektów węzłów cieplnych i przyłączy ciepłowniczych,
 • współpraca z jednostkami projektowymi w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej oraz realizacji zadań inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę,
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • prowadzenie ewidencji kosztów związanych z realizacją inwestycji,
 • przygotowywanie i wystawianie dowodów przyjęcia środka trwałego /OT/,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działalności inwestycyjnej
 • prowadzenie spraw  dotyczących umów na korzystanie pomieszczeń węzłów cieplnych na etapie przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

4)  w zakresie gospodarki majątkiem:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa w formie księgi inwentarzowej ( główny użytkownik ),
 • nadawanie numerów inwentarzowych poszczególnym składnikom majątku,
 • bieżąca aktualizacja ewidencji środków trwałych ( modernizacja, wymiana części składowych środka trwałego, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja itp.),
 • prowadzenie umów na przekazanie urządzeń i instalacji na majątek Spółki lub zbycie majątku Spółki.

 

Stanowisko ds. BHP

Do zakresu działania Stanowiska ds. BHP należy :

 • koordynowanie, planowanie, organizacja i nadzór przedsięwzięć dla zapewnienia  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością i zamówień  publicznych - Pełnomocnik Zarządu 

Do zakresu działań Specjalisty ds. systemów zarządzania jakością należy:

 • opracowanie dokumentacji systemów zarządzania jakością oraz nadzór nad jej ustanowieniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem,
 • przedstawianie Zarządowi Spółki sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemów zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z  jej doskonaleniem,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania systemami jakości, 
 • zapewnienie upowszechniania w całym przedsiębiorstwie świadomości dotyczącej systemów zarządzania jakością. 

Do zakresu działania Specjalisty ds. zamówień publicznych należy:

 • reprezentowanie Przedsiębiorstwa w ramach posiadanych upoważnień, w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej,
 • nadzór nad zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez komórki organizacyjne Spółki,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
 • sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych dla Przedsiębiorstwa,

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO.
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej

Do zakresu działania Specjalisty ds. Promocji, Reklamy i Strategii Market. należy:

 • współtworzenie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjno – reklamowej Spółki,
 • działania reklamowo – promocyjne produktu „Ciepło Systemowe” oraz marki firmy,
 • przygotowanie i redagowanie materiałów promocyjno – reklamowych, informacji prasowych itp.,
 • współpraca z IGCP, CS oraz innymi organizacjami i związkami branżowymi w zakresie realizacji i koordynacji wspólnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej,
 • komunikacja i współpraca z mediami, zarządcami/administratorami nieruchomości i innymi podmiotami w zakresie informacji, reklamy i działań promocyjnych przedsiębiorstwa, produktu „Ciepło Systemowe ” oraz akcji informacyjnych,
 • komunikacja z odbiorcami Ciepła Systemowego w zakresie badań marketingowych,
 • przygotowanie materiałów, redagowanie i zarządzanie stronami internetowymi przedsiębiorstwa, profilami na portalach społecznościowych, itp.

 

KOMÓRKI PODLEGŁE CZŁONKOWI ZARZĄDU V-CE PREZESOWI DS. PRODUKCJI I SPRZEDAŻY ORAZ ICH ZAKRES ZADANIOWO-KOMPETENCYJNY

Dział Umów i Rozliczeń

Do zakresu działania Działu Umów i Rozliczeń należy:

 • prowadzenie zgodnie z przejętymi w Spółce zasadami:
 • umów sprzedaży ciepła,
 • fakturowania sprzedaży ciepła,
 • rozliczeń z odbiorcami,
 • przygotowywanie informacji dla odbiorców o zmianie taryfy dla ciepła,
 • prowadzenie umów pokrewnych związanych z dostawą ciepła a także innych zagadnień związanych z obsługą i rozliczeniem odbiorców ciepła, zgodnie
  z przejętymi w Spółce zasadami,
 • prowadzenie ewidencji umów na korzystanie z pomieszczeń węzłów cieplnych będących w eksploatacji Spółki,
 • opracowywanie założeń do taryfy dla ciepła oraz do rocznych planów techniczno – ekonomicznych w zakresie ustalonym w Spółce,
 • bieżące analizowanie zadłużenia odbiorców ciepła w celu podjęcia działań związanych z możliwością wstrzymania dostawy ciepła i rozwiązaniem umów na dostawę ciepła i umów pokrewnych,
 • prowadzenie innych działań windykacyjnych zleconych przez Zarząd Spółki,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie ustalonym w Spółce.

 

Wydział Ciepłownia.

Kierownikowi Wydziału Ciepłownia podlegają:

 • zastępca kierownika,
 • dyspozytorzy mocy kierujący pracą palaczy i brygad remontowych,
 • mistrzowie,
 • pozostali pracownicy wydziału.

Do zakresu działania Wydziału Ciepłownia należy :

 • produkcja ciepła i wody uzdatnionej,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z koncesją na wytwarzanie ciepła
  i pozwoleniem zintegrowanym,
 • utrzymywanie urządzeń i terenów obiektów wydziału w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz prowadzenie dokumentacji,
 • realizacja  zleceń remontowych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką opałem i żużlem,
 • prowadzenie przetargu na zakup opału dla całego Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie przetargu na zakup paliwa dla całego Przedsiębiorstwa
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,
 • prowadzenie gospodarki transportowej, sprzętowej i paliwowej powierzonego  sprzętu dla potrzeb wydziału,
 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez wydział prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych,
 • prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką zaopatrzeniowo – materiałową dla potrzeb wydziału,
 • planowanie i bieżąca kontrola  kosztów  wydziału,
 • prowadzenie ewidencji spraw osobowych dot. kwalifikacji, badań lekarskich, uprawnień, rozliczania pracowników z wykonywanej pracy oraz dokumentacji, zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w spółce,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Wydziału
 • opracowywanie zakresów obowiązków pracowników Wydziału
 • prowadzenie zagadnień związanych z opracowaniami sprawozdań GUS
 • (G-01,G-03,G-06)
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej urządzeń dla potrzeb eksploatacyjnych,
 • opracowywanie założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 • obsługa techniczna systemu monitoringu obiektów Wydziału
 • utrzymanie czystości w obiektach Wydziału
 • wystawianie faktur za usługi wykonywane dla osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami o wynajem i dzierżawę,
 • wykonywanie pomiarów elektryczno – ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. ochrony środowiska należy :

 • kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
 • prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska,
 • określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska,
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach,
 • organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska (np. ochrona powietrza, gospodarka odpadami, wodno-ściekowa i inne),
 • uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska,
 • sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć,
 • prowadzenie procesu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2 w przedsiębiorstwie, rozliczanie emisji CO2, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem,
 • przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym,
 • współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych węgla, żużla, wody itp.

 

Wydział Sieci i Węzłów.

Kierownikowi Wydziału podlegają:

 • dyspozytorzy ruchu,
 • kierownik  Działu Wykonawstwa – Specjalista ds. OC,
 • pozostali pracownicy wydziału.

Do zakresu działania Wydziału Sieci i Węzłów należy:

1)  w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła:

 • prowadzenie całości spraw technicznych, organizacyjnych i dokumentacyjnych związanych z przesyłem i dystrybucją ciepła,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z koncesją na przesył i dystrybucję ciepła,
 • opracowywanie założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 • wnioskowanie zadań w zakresie modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego,      źródeł ciepła MPEC i innych użytkowników systemów grzewczych,
 • wykonywanie obliczeń regulacji sieci, opracowanie planu pracy sieci oraz okresowa    kontrola jego realizacji,
 • informowanie odbiorców o planowanych przerwach w dostawach ciepła,
 • odczyt liczników energii cieplnej, gospodarka licznikami, legalizacje i utrzymywanie urządzeń pomiarowych energii cieplnej w sprawności technicznej,
 • bieżąca obsługa systemu monitoringu obiektów przy ul. Płowieckiej,
 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez wydział prac eksploatacyjnych i bieżącej konserwacji,
 • planowanie i bieżąca kontrola kosztów w wydziale,
 • rozliczania pracowników z wykonywanej pracy oraz dokumentację zgodnie
  z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w spółce,
 • nadzór nad pracą Działu Wykonawstwa.

2)  w zakresie informatyki:

 • bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zakładowej sieci 
  komputerowej,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych w przedsiębiorstwie,
 • planowanie zakupów oraz modernizacji sprzętu informatycznego,
 • ewidencja oraz likwidacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • analiza możliwości wykorzystania oprogramowania i systemów telemetrii
  w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • koordynowanie działań w zakresie systemu łączności w przedsiębiorstwie.

3)  w zakresie administracji:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakupem, ewidencjonowaniem odzieży ochronnej, roboczej oraz środków czystości dla całego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem obiektów przy
  ul. Płowiecka 8,
 • zlecanie konserwacji i naprawy urządzeń biurowych, kas fiskalnych,
 • dokonywanie zakupów urządzeń i materiałów biurowych zgodnie z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie rejestru pieczątek i druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie faktur za usługi wykonywane dla osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie umów o wynajem i dzierżawę,
 • prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki odpadami,

 

Dział Wykonawstwa

Do zakresu działania Działu Wykonawstwa należy:

1)  w zakresie obsługi systemu ciepłowniczego:

 • wykonywanie zadań w zakresie rozwoju oraz modernizacji systemu ciepłowniczego,
 • wykonywanie prac konserwacyjno–remontowych oraz bieżącego utrzymania
  w sprawności systemu ciepłowniczego,
 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez dział prac,
 • wykonywanie pomiarów elektryczno–ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca przy opracowywaniu założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 • bieżące nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej sieci i węzłów cieplnych powstałych w wyniku prowadzonych prac,
 • prowadzenie ewidencji spraw osobowych dotyczących kwalifikacji, badań lekarskich, uprawnień oraz rozliczania czasu pracy dla Wydziału Sieci i Węzłów.

2)  w zakresie obrony cywilnej:

 • prowadzenie spraw obrony cywilnej, nadzór nad prowadzeniem spraw planistycznych i szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony obiektów z zabezpieczeniem sprzętu obrony cywilnej

ROZDZIAŁ 6

WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE ZASADY OPRACOWYWANIA I WPROWADZANIA W ŻYCIE

 1. Zarządzenia, polecenia, instrukcje, procedury, regulaminy, cenniki i inne wewnętrzne akty normatywne wydawane są zgodnie z kompetencjami przez właściwe organy Spółki samodzielnie lub na wniosek kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki i pracowników zatrudnionych w Spółce na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. Obowiązek merytorycznego przygotowania projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz wnioskowanie korekt i aktualizacji spoczywa na kierownikach właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Spółki oraz pracownikach zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Opracowywane projekty aktów normatywnych przekazywane są przez przygotowujące je osoby do Działu Księgowości.
 4. Dział Księgowości opracowuje samodzielnie projekty wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach organizacyjnych oraz czuwa nad prawidłowością projektów pod względem formalnym. Zgodnie ze swoim rozeznaniem Dział Księgowości inicjuje także przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych przez kompetentne komórki organizacyjne w sprawach wymagających uregulowania, przedstawia projekty aktów do podpisu Prezesowi Zarządu, rejestruje, przekazuje do publikacji w wewnętrznym lub zewnętrznym serwisie informacyjnym Spółki oraz informuje o tym fakcie zainteresowanych.
 5. Wewnętrzne akty normatywne wydawane w przedsiębiorstwie wymagają opinii Radcy Prawnego.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Organizacyjny MPEC Przemyśl Spółka z o.o. i jego zmiany, w tym schemat organizacyjny przygotowywane są przez Zarząd Spółki, opiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników. Zatwierdzony Regulamin (zmiany Regulaminu) wprowadzany jest w życie zarządzeniem Zarządu Spółki.
 2. Sprawy wynikające ze stosunku pracy regulują przepisy kodeksu pracy, akty wykonawcze wydane na jego podstawie, Regulamin Pracy MPEC Przemyśl Sp. z o.o. oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Umowy Spółki oraz uregulowania wprowadzone wewnętrznymi aktami normatywnymi.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki.
 5. Niniejszy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zatwierdzony został Uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.03.2021r.

Poniżej zostały zamieszczone skany oryginalnych dokumentów - tekst Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa-Spółki wraz ze schematem organizacyjnym Spółki

PDFRegulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki - grudzień 2020 (6,00MB)