Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2020 - 31.12.2020r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 28.755
B Koszty działalności operacyjnej 30.074
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 1.319
D Pozostałe przychody operacyjne 1.561
E Pozostałe koszty operacyjne 16
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 226
G Przychody finansowe 24
H Koszty finansowe 97
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 153
J Podatek dochodowy 26
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 127